Dél-Afrika, a szivárványország

Dél-Afrika az egyik jelentős fogadó or­szá­ga a nem­zet­kö­zi tu­riz­mus­nak. Ehhez hozzá­já­rul­nak a jó szál­lo­dák, a ki­vá­ló infra­struk­tú­ra, a kel­le­mes ég­haj­lat, a ba­rát­sá­gos em­be­rek, a meg­fi­zet­he­tő árak és a lát­ni­va­lók sokasága:

a cso­dá­la­tos tájak, a nem­zeti parkok hi­he­tet­le­nül gaz­dag állat­vi­lá­ga, a kü­lön­le­ges vege­táció, az ősla­kosság egzo­tikus kultú­rája, a tör­té­nel­mi emlékek bősége és a gyönyörű vá­ro­sok szebbnél szebb épületei. E sok­fé­le­ség és az itt élő emberek legkü­lön­félébb bőr­színe és szár­ma­zása miatt szokták Dél-Afrikát szi­vár­vány­or­szág­nak nevezni. Csoportjainkat a dél-afrikai nyár idején, novem­bertől márci­usig indít­juk. A nappali csúcs­hő­mér­sék­le­tek ilyenkor álta­lában 24 és 30 °C között mozognak. Azért nem mele­gebb, mert Jo­hannes­burg és környéke 1700 méter magasan van a tenger szintje felett, a déli partok mentén pedig érvé­nyesül az óceán mérséklő hatása.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Dél-Af­rikába.

2. nap: Johannesburg, Sun City
Érkezés Dél-Afrika leg­na­gyobb váro­sába, Johannes­burgba. A rövid autó­buszos vá­ros­né­zés után to­vább­uta­zás Sun Citybe, Dél-Afrika Las Vega­sába. Délután sza­bad­idő, illetve is­mer­ke­dés Sun Cityvel (előkelő szállodák és üzletek, elegáns parkok, szeren­cse­játékok, az Elveszett Város Palo­tája, az Idő hídja, vízipa­ra­dicsom, dzsungel­ösvény stb.). Szállás Sun Cityben (1 éj).

3. nap: Pilanesberg Nemzeti Park, Lesedi bennszülött skanzen
Látogatás a Pilanesberg Nemzeti Parkban, mely köruta­zásunk egyik csúcs­pontja. A közel 1000 négyzet­kilo­méteres terü­leten a „nagy ötök" (elefánt, orrszarvú, bivaly, oroszlán, leopárd) mellett szám­talan más állatfaj is él: gepárd, zsiráf, víziló, krokodil, zebra, gnú stb. A Pilanesberg Nemzeti Park előnye a többi nagy nemzeti parkkal szemben (Kruger, Hluhluwe), hogy malária­mentes. Fakultatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nem­zeti Parkban. Délután lá­to­ga­tás a Lesedi benn­szülött skan­zenban, ahol öt külön­böző törzs élet­mód­jával, kultú­rájával, táncaival ismerked­hetünk meg. Szállás Pretoria és Johannesburg között, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

4. nap: Pretoria, Gold Reef City, Aranybánya
Dél-Afrika fővárosa, Pretoria jellemzői a széles utcák, a szép parkok, az elegáns épü­letek és az emlék­művek. Déle­lőtt vá­ros­né­zés (Templom tér, Város­háza, Melrose-ház, Kruger-ház, Union Buildings, Voortrekker emlékmű stb.), majd a Johannes­burg melletti Gold Reef City tema­tikus parkba láto­gatunk, amely a nagy arany­láz (az 1890-es évek) Johannes­burgjának élet­teli mása szóra­kozási lehe­tő­ségekkel és múzeu­mokkal. A program része egy arany­bánya meglá­to­ga­tása és az arany­öntés meg­te­kin­té­se is.

5. nap: Port Elizabeth
Délelőtt továbbrepülés Port Elizabeth-be, az In­diai-óceán part­jára. Délután séta Port Elizabeth szépen karban­tartott tör­té­nel­mi város­köz­pont­jában, majd pihenés a ten­ger­parton. Fakul­tatív lehe­tő­ség a város feketék lakta negye­dének megis­me­résére. Szállás Port Elizabeth-ben (1 éj).

6. nap: Addo Elefánt Nemzeti Park, Garden Route, Tsitsikamma Nemzeti Park
Látogatás Dél-Afrika egyik leg­je­len­tő­sebb vadre­zer­vá­tu­mában, az Addo Elefánt Nemzeti Parkban (malária­mentes). Az elefán­tokon kívül más vadak is élnek itt, pl. orrszarvúk, zebrák, gnúk, struccok stb. Fakul­tatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Park terü­letén. Délután to­vább­uta­zás a híres pano­rá­ma­úton, a Gar­den Route-on keresztül az óceán mentén nyugati irányba (fotó­szünetek). Megálló a Tsitsikamma Nemzeti Parkban, könnyű túrázási lehe­tő­ség az őser­dőben a Storms folyó torko­latához (roman­tikus függőhíd). Szállás a Gar­den Route egyik híres üdü­lő­helyén (1 éj).

7. nap: Knysna, Oudtshoorn – struccfarm
A délelőttöt Knysnán töltjük, amely egy gyönyörű lagúna partján fekszik, Dél-Afrika leg­na­gyobb őshonos erdeje által körül­ölelve. Hajózás a lagúna bejá­ratát védel­mező sziklákig (Knysna Heads) – ebéd a hajón. Ezután tovább­utazunk a Garden Route pano­rá­ma­úton, majd eltá­vo­lodva az óceán part­jától érkezünk meg a strucc­te­nyész­tés főváro­sába, Oudtshoornba, ahol nagyon látvá­nyosak az egykori strucc­bárók palotái. Láto­gatás egy strucc­farmon (érdekes bemu­tató). Szállás Oudtshoorn kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Cango barlangok, Paarl
Délelőtt kitérő a kü­lön­le­ges csepp­kö­veiről híres Cango barlan­gokhoz. A barlan­gok fenséges terme­inek bejá­rása egy kényelmes séta kere­tében. A szikla­alak­za­tokkal tarkított, festői 62-es úton tovább­utazva érkezés Paarlba, az Afrikaans Nyelv Emlék­mű­vének meg­te­kin­té­se. Szép pano­ráma nyílik innen arra a 3 gránit­hegyre, melyeknél nagyobb csak Közép-Auszt­rá­liában talál­ható (Ayers Rock).
Szállás Fokvárosban (3 éj).

9. nap: Fokváros (Cape Town), Table-hegy
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés Fokvá­rosban, melyet sokan a világ leg­szebb váro­sának tartanak, köszön­hetően pazar fekvé­sének és nagy­szerű építé­sze­tének (a belváros felhő­kar­co­lói, a Maláj negyed, Jóre­ménység vára, anglikán ka­ted­rá­lis, Company's Gardens a par­la­ment épüle­tével, a Dél-Afrika Múzeum a híres bushman diorá­mákkal stb.). A város jelképe az 1085 méter magas Table-hegy, ahova kabinos felvo­nóval megy fel a csoport (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma).

10. nap: Fókasziget, Groot Constantia, pingvinkolónia, Jóreménység Foka, Kirstenbosch Botanikus Kert
Egész napos kirándulás a Cape (Fok) félszigetre – gyönyörű tájak. Hout Bay-ben fakultatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a fókák szige­téhez, majd a Groot Constantia több száz éves borgaz­daság meg­te­kin­té­se (borkós­toló, múzeum, kastély). Ezt köve­tően a félsziget egyik kü­lön­le­ges látvá­nyos­sága következik, az afrikai pingvinek koló­niája Simon's Town mellett. A Jóre­ménység Fok Nemzeti Park a kö­vet­ke­ző állomás, majd a késő délutáni órákban a világ­hírű Kirstenbosch Bota­nikus Kert jelenti a nap csúcs­pontját, ahol az egyedül­álló fokföldi növé­nyek és virágok páratlan gaz­dag­ságában gyö­nyör­köd­he­tünk.

11. nap: Fokváros
Szabadidő a Victoria és Alfred Waterfrontnál. Az egykori kikötőt alakí­tották át az utóbbi években, és így jött létre ez a modern szóra­koz­ta­tó­köz­pont, tele üzle­tekkel, piacokkal, étter­mekkel, szóra­ko­zó­he­lyek­kel, múze­umokkal. Fakul­tatív lehe­tő­ség a modern Két Óceán Akvá­rium meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután transzfer a repülő­térre, elutazás Fokvá­rosból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a déli órákban.

Utazás: A Budapest – Johannesburg, a Johannesburg – Port Elizabeth és a Fokváros – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Dél-Af­ri­kában lég­kon­dicio­nált autó­busszal. A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repülési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken általában jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás: 9 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szintű szállodák kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bái­ban.
Ellátás: Félpanzió (büféreggeli, vacsora). A hetedik napon a hajón ebédet is kapnak a csoportok.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 24 - febr. 4.     579.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 14 - 25.         569.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 134.700 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a re­pü­lő­je­gye­ket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a 9 éj­sza­kai szál­lást félpanzióval, egy ebédet a 7. napon, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezetők és a Fehérvár Travel idegenvezetőjének költ­sé­geit.

Egyágyas felár:    133.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…