Egyiptom, a Nílus ajándéka II. - vörös-tengeri pihenéssel

Több mint 4000 éve áll­nak ezek a hatal­mas épít­mények itt a siva­tag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Pira­misok ma­radtak meg...

 1. nap: Kairó
Elutazás menetrend szerinti közvetlen járattal Fe­ri­hegy­ről Kairóba, a muzulmán világ legné­pesebb váro­sába. Transzfer az 5 csil­la­gos szál­lo­dába (3 éj).

2. nap: Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó
Délelőtt a Gízai Pira­misok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve áll­nak ezek a hatal­mas épít­mények itt a siva­tag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Pira­misok ma­radtak meg. To­vább­uta­zás Kairó központ­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múze­um a felbe­csülhe­tetlen értékű kincseivel, a Cita­della és a Moha­med Ali mecset, a Khan el Khalili ba­zár stb.).

3. nap: Alexandria
Egész napos kirándulás a sivatag­on át Egyip­tom má­sodik leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-delta nyugati végé­ben, a Föld­közi-ten­ger partján fekszik. Alexandria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb vá­rosa volt, az Egyip­tomot meghó­dító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (katakombák, Pompeius osz­lopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap: Asszuán, Philae
Transzfer a kairói repülőtérre, utazás Asszuán­ba, Egyip­tom legdélibb nagy­váro­sába. Láto­gatás az Asszuáni-gát­nál, a világ egyik leg­na­gyobb ví­zi­erő­művé­nél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lomait te­kintjük meg, melyeket a gát építése miatt Philae szige­téről egy másik szi­getre telepí­tettek át. A követ­kező prog­ramunk a régi gránit­bányák, ahonnan a fáraók emlék­művei­nek kő­tömbjei is szár­maznak. Itt talál­ható az ún. befe­jezet­len obe­liszk, amelyik a maga 35 mé­teres magas­ságával a leg­na­gyobb obeliszk lehe­tett volna. Ezt köve­tően transzfer az 5 csil­la­gos hajó­hoz, a ka­bi­nok elfog­lalása (3 éj). Délután feluk­kázás a Níluson.

5. nap: Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo
Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.
Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szu­dáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, ha­tal­mas temp­lomai­hoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indu­lás haj­nali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára: 27.000 Ft.
Délután hajózás a Níluson észak felé. Ú­tköz­ben Kom Ombo Ptole­maiosz-kori temp­lomának meg­te­kin­té­se.

6. nap: Edfu, nílusi hajóút, Luxor
A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül fél­úton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hórusz-temp­lom a Krisztus előtti I. szá­zadra készült el, korá­nak legtel­jesebb egyip­tomi emléke. Reg­gel láto­gatás a temp­lomban, majd tovább­hajó­zás. Az egyip­tomi uta­zás egyik leg­na­gyobb él­mé­nye a nílusi ha­jó­út (a part menti, ősi mód­szerek­kel művelt földek a szub­tró­pusi nö­vény­zettel és a föl­de­ken dol­gozó em­berekkel, a siva­tagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

7. nap: Luxor, Karnak, Királyok völgye
Luxor helyén állott valaha Egyip­tom hatal­mas fővá­rosa, a „száz­kapus" Théba. Ért­hető, hogy az itteni műem­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Délelőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal ol­dalán, a ha­lottak váro­sában. Séta a Kirá­lyok völ­gyében a fá­raó­sí­rok­hoz, majd a Mem­non-kolosszu­sok és Hatsep­szut ki­rálynő lenyű­göző kör­nye­zetben fekvő ha­lotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb part­ján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mel­lett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Kar­naki temp­lom meg­lá­to­ga­tá­sa. A késő délutáni órákban utazás autó­busszal Hurgha­dába, Egyip­tom nép­szerű ten­ger­par­ti üdü­lő­váro­sába (3 éj).

8. nap: Vörös-tenger, Hurghada, Szabad program, pihenés.
A Vörös-tenger és Hurgha­da szám­talan prog­ramle­he­tő­sé­get kínál: pl. egész na­pos hajó­kirán­dulás a Vörös-ten­geren a Giftun szi­getre; dzsip szafari (dzsi­pezés a siva­tagban, láto­gatás egy beduin falu­ban, bete­kintés a bedui­nok éle­tébe); üveg­fenekű ha­jóról is kém­lelhe­tik a ten­ger élő­vilá­gát stb. A prog­ramokra a hely­színen lehet jelent­kezni és befi­zetni.

9. nap: Vörös-tenger, Hurghada
Szabad program, pihenés. Lehetőség fakul­tatív prog­ramo­kon való rész­vé­telre.

10. nap: Memphisz, Szakkara
A reggeli órákban transzfer a hurghadai repü­lőtér­re, uta­zás Kairóba. Látogatás az ókori Egyiptom egykori főváro­sában, Memphiszben, majd a kö­zeli Szak­karába uta­zunk. Itt talál­ható a világ ed­dig feltárt legré­gebbi pira­misa, Dzsószer fá­raó sír­em­léke (a híres lép­csős pira­mis). Szállás Kairóban (1 éj).

11. nap: Kairó
Transzfer a kairói repülőtérre, elutazás Feri­hegy­re menet­rend sze­rinti köz­vet­len já­rattal.

Figyelem: Az egyiptomi viszonyok miatt néha elő­for­dul, hogy a bel­ső repülő­járatok, illetve a hajó in­dulá­sa vál­tozik, ilyen­kor a prog­ramok sor­rendje is módo­sulhat. Ez egy meg­lehe­tősen sze­gény afrikai or­szág, amely­nek lakói nem a pre­cizi­tásuk­ról híresek. Szá­mít­sanak arra is, hogy a szál­lodák kate­gori­zálá­sa nem feltét­lenül azo­nos az euró­paival. Az Egypt Air járat­szervezése miatt a bel­ső jára­tok gyak­ran kora reg­gel vagy késő este kö­zleked­nek.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Kairó – Asszuán és a Hurghada – Kairó – Budapest út­vo­na­lon. Asszuántól Luxorig 5 csil­la­gos hajóval, egyébként pedig lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 4 éj­sza­ka egy kairói 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos nílusi hajón és 3 éj­sza­ka egy 5 csil­la­gos ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban Hurghada kör­nyé­kén két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Ellátás: Félpanzió a szál­lo­dák­ban (reggeli, vacsora), teljes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora).

Időpontok, Részvételi díjak
2016. febr. 16-26.     311.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 15-25.     323.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 29 - ápr. 8.     331.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 63.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­bu­szos közlekedést és a nílusi hajózást, a 10 éj­sza­kai szállást fél­pan­zió­val, illetve a hajón teljes ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat be­lé­pő­dí­jak­kal, a Fehér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a buda­pesti indu­lástól a bu­da­pes­ti érke­zésig és a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket.

Az utazás során a Fehérvár Travel jól felkészült ide­gen­ve­ze­tő­je kala­uzolja a csoportot, emellett egy helyi ide­gen­ve­ze­tő is végig jelen van. Ta­pasz­talataink sze­rint az egyip­tomi kör­uta­zá­sok sike­res lebo­nyolí­tásához mind­kettő­jük mun­ká­jára nagy szükség van.

Egyágyas felár:    86.000 Ft
Baksis: A helyszínen összesen kb. 40 dollár borravalót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gya­kor­la­ti­lag kötelezőnek tekintik.
Vízumdíj: kb. 8.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…