Ausztrália és Új-Zéland II.

A II-es körutazásunkat kibővítettük egy négynapos kirán­du­lással a szub­tró­pusi éghaj­latú Észak-Auszt­rá­liába, ahol Földünk egyik neve­zetes termé­szeti csodája, a Nagy-korall­zátony talál­ható.

Itt a dzsun­gel élővi­lá­gával és az ausztrál benn­szü­löttek éle­té­vel is megis­mer­ked­hetünk, valamint egy kis pihe­nésre is nyílik le­he­tő­ség. Új-Zélandon ennél az utazásnál több idő jut az Északi-sziget látni­va­lóira, ezenkívül a Déli-szigeten tett köruta­zá­sunkat is meghosszab­bí­tottuk egy nappal, így a fő att­rakció, a fjord­vidék beba­ran­go­lá­sára egy nap helyett kettőt tudunk szánni.

1. nap:
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­ságának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délutáni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Feat­her­dale állatkert, Kék-hegység
Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feat­herdale állatkert meg­lá­to­ga­tá­sá­val kezdjük, mely arról neve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­ráliában őshonos álla­tokat láthatunk (koala, kenguru, wom­bat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­ko­dil, auszt­rá­liai hangyász­sün, kazuár stb.). Nagy él­mény lesz a kenguruk simo­ga­tása és a fény­ké­pez­kedés a koalákkal. Ezt követően to­vább­uta­zás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi euka­liptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dé­kok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szik­la­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Sce­nic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lá­sára. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme­re­dekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra
Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos hangu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Mel­bourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép park­kal, zöld­te­rülettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés so­rán meglá­to­gatjuk az új parlament épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A parla­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt le­he­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világ­há­borús Emlék­műnél talál­ható kato­nai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lőinek, a világ egyik leglát­vá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

5. nap: Cairns
Utazás Canberrából Sydneybe, majd a kora délutáni órákban repülés Cairns váro­sába, a Korall-tenger partjára. Cairns Auszt­rália szub­tró­pusi éghaj­latú é­sza­ki részének fő turis­ta­városa, köszön­hetően an­nak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-ko­rall­zátony a konti­nenshez. A megér­kezést köve­tően transzfer a ten­ger­par­ti sétány mentén fekvő szál­lodá­hoz (4 éj), a nap hátra­lévő részében szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rándulás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre, a Nagy-ko­rall­zá­tony legkö­zelebbi szige­tére. A Nagy-ko­rall­zá­tony Földünk egyik legis­mertebb termé­szeti cso­dá­ja, 2300 km hosszan húzódik Ausztrália észak­ke­leti partjai mentén. Utasaink üveg­fe­nekű hajóról és ún. fél­ten­ger­alatt­já­ró­ról egyaránt tanul­má­nyoz­hatják a korallokat, de a sziget homokos strandján le­he­tő­ség lesz fürdésre és sznor­ke­le­zésre is (felsze­relést térítés elle­nében bizto­sí­tanak). A pici sziget nagy ré­szét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kellemes tanös­vény, valamint az érdekl­ődők megnéz­hetik a Mari­ne­land Melanesia nevű parkot is (óriás­kro­ko­dilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafa­ra­gásai stb.).
A fakultatív program ára: 29.300 Ft, mely tartalmazza a hajó­záson kívül a kikötői transzfert, a büfé­ebédet, va­la­mint a korallok bemu­tatását a félten­ger­alattjáróról és az üveg­fenekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az esőerdőben, bennszülött park
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség strandolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló piacairól ismert. Az odautat egy pano­rá­ma­va­súttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó esőerdőn keresztül. A másfél órás vona­tozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs­pontja a Barron folyó lenyű­göző víze­sése, a többnyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait hasz­náljuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihe­tet­lenül gazdag vege­táció tanul­má­nyo­zása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény. A nap második felében a Tjapukai Benn­szü­lött Kul­tu­rális Parkba láto­gatunk, ahol Ausztrália ősla­kó­inak kultú­rá­jával, legen­dáival, élet­mód­jával, táncaival, zenéivel ismer­kedünk. A benn­szülöttek a vadász­fegy­vereik, köztük a bumeráng hasz­nálatát is meg­mu­tatják a látogatóknak. A fakultatív program ára: 34.800 Ft.

8. nap: Cairns
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség strandolásra. Cairnsnél a tenger­part nem alkalmas fürdésre, a turisták vagy a szállodák meden­céit hasz­nálják, vagy pedig a kikö­tőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulaj­don­képpen egy hatalmas (közel futball­pálya nagyságú) ten­ger­vizes medence, mely minden korosztály igényeit ki­e­légíti. Cairnsben sok egyéb le­he­tő­ség is van a sza­bad­idő kellemes eltöl­tésére: rengeteg üzlet, ét­te­rem, kávézó, de érdekes a Flec­ker Bota­nikus Kert is. Azért is előnyös ennek a szabad­napnak a beik­ta­tása, mert nagyon rossz időjárás esetén előfor­dulhat, hogy a hajók nem közle­kednek a Nagy-ko­rall­zá­tony­hoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz lehe­tő­ség a kirán­dulást pótolni.

9. nap: Sydney
Transzfer Cairns repülőterére, késő délelőtt utazás Sydneybe, Ausztrália leg­na­gyobb váro­sába. Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ legszebb fekvésű nagy­városa. Cso­dá­la­tos fekvé­séről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­kezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő kör­ki­látójába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sé­tá­lóutcák, fel­hő­karcolók, kated­rális, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sár­lóközpont. Szállás Sydney köz­pontjában (2 éj).

10. nap: Sydney
Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondozott kertek, a medi­terrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilátó­pont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jack­son tenger­öböl, mind a felhő­kar­colók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig me­gyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­dicsoma. A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­józás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i láto­ga­tásnak kötelező része. Délután szabad program, ezalatt először le­he­tő­ség lesz részt venni egy vezetett túrán az operaház belse­jében. Ezt köve­tően séta a Királyi Botanikus Kertben, ami kiváló alkalom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vi­lágával való is­mer­ke­désre. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koz­tató központba megy az idegen­ve­zetőnk (a Darling Harbourba), ahol további attrak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz le­he­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Reggel elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülő­terére a délutáni órák­ban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati part­vivdé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rá­ma­úton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte min­den kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Puna­kai­ki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park területén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szeren­csés esetben még a gejzír­szerű víz­kö­pő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­hatóak. A következő prog­ra­munk Shantytown, az egykori aranyásó város helyén létre­ho­zott nagy­szerű skan­zen. Utasaink itt megis­mer­ked­hetnek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, másrészt a korai arany­ásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­i­vel. Lehe­tőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lására is. Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­ká­ba. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív heli­kop­teres séta­re­pü­lésre a gleccserek és hegy­óri­á­sok vilá­gába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
A Déli-sziget nyugati partvi­dé­kének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás köze­lében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mindkettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csú­csa­itól indul, és a tenger­szint felett mind­össze 300 méteres magas­ságban végző­dik, így mindegyik na­gyon könnyen megkö­ze­lít­hető. Délelőtt először egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Mat­he­son-tóhoz utazunk. A mérsékelt égövi esőer­dő­ben talál­ható bűbájos tó part­járól tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m). A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotószünetek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érinté­sével érkezünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­ti­kai főváro­sába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik legszebb pano­rá­ma­útján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gözőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­kötte­tésben az ország útháló­za­tával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­líthető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücs­ké­ig). A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­józás óriási él­mény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szerencsés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, pingvinek, delfinek). A hosszú autó­bu­szos utazás során termé­sze­tesen fotó­szü­neteket tartunk, például a bűbájos Tükör-ta­vak­nál. Szállás a fjordokhoz legközelebb eső kis­vá­rosban, Te­ Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound
Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő város­kában.
Fakultatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirán­dulás autó­busszal, hajóval, me­gint autó­busszal és megint hajóval, majd vissza.
A fjordok szerel­mesei szerint egy hely van a világon, amelyik lenyű­gözőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egysze­rűen elér­hető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megközelítése jóval bonyo­lul­tabb a Milford Soundnál, hiszen először a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücs­kéből induló földúton szállítják a turistákat a fjordig egy látvá­nyos út­vo­na­lon, az esőerdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma léleg­zet­el­ál­lító látvány. Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Soundnál, itt háromórás hajó­ki­rán­du­láson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegyó­riások, az érin­tetlen termé­szet, a mérsé­kelt övi esőerdő, a ren­ge­teg vízesés, a fjordban lévő szigetek együttese lázba hozza a termé­szeti szépsé­geket szerető uta­zó­kat. A leg­ma­ga­sabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le. A fakul­tatív program ára: 52.000 Ft (garantált indulás). Bár maga ez a kirán­dulás több mint 50.000 forintba kerül, mégis úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egyedül­álló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjord­vi­déken tölteni, mert sajnos itt elég gyako­riak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap folya­ma­tosan csapa­dékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környé­kére, ahol a nap további részét töltjük. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták ne­vez­ni az extrém sportok világ­fő­vá­rosának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon először a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „történelmi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jumpin­gosokat. Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Ar­row­townnal. Az egykori aranyásó város köz­pontját minta­szerűen felújí­tották, itt talál­ható a nívódíjas La­kes District („tóvidék”) Múzeum. A kora délutáni órákban felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emelkedő hegy­csúcs­ra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tő­en rövid közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni vala­milyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­ha­józás, Shotover Jet. Ez utób­bi programot a ka­land­kedvelő utasa­inknak ajánljuk. A 15 személyes csóna­kok 70-80 km/órás sebes­séggel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordulatot tesznek. Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland
Délelőtt elutazás Queenstown repülőteréről Auck­land­be. Megérkezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­városa, itt él az ország lakos­sá­gának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negye­dik embernek van hajója. Ezért is nevezik Auck­lan­det a vitorlák váro­sának. A vá­ros­né­zés során le­he­tő­ség lesz a város egyedül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. A nap folyamán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­de­zé­sére, a múze­u­mok közül ajánljuk a Tenge­ré­szeti Múzeum meg­te­kintését. Szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)
Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrakciójához, a Waitomo-barlanghoz, ahol a szép csepp­kö­veken kí­vül az új-zélandi barlangok jelleg­zetes álla­tait, a parázs­férgeket is láthatjuk. Amikor minden mester­sé­ges fényt lekap­csolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éj­sza­kai csil­la­gos égbolt van a feje felett. To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnép­sze­rűbb turisz­tikai desz­ti­ná­ciója. Köszön­hető ez egyrészt a híres geoter­mikus jelen­sé­geknek, másrészt Rotorua a maori kultúra fő központja. (A maorik Új-Zéland ősla­kosai, akik az európaiak XVIII. század végi megje­le­né­sekor jóval magasabb szinten voltak a fejlő­désben, mint Auszt­rá­lia őslakosai.) A megér­kezés után egy kis is­mer­ke­dés követ­kezik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geoter­mikus terü­letre láto­gatunk, ahol nagy eséllyel több látvá­nyos gejzírt lehet megcso­dálni. Ugyanitt talál­ható egy kiviház és egy maori kultu­rális központ (hagyo­má­nyos maori házak, kézmű­vesek). Este egy maori folklór­prog­ramon vesz részt a csoport, melyhez bőséges büfé­vacsora is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland
Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zélandon nagyon fejlett az állat­te­nyésztés. Bár­mer­re jár az ember az országban, mindenfelé lege­lésző birkákat vagy tehe­neket lehet látni. Délelőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy elő­adást, melynek leg­ér­de­ke­sebb része a birka­nyírás és a birka­te­relő kutyák ügyes­sé­gének bemu­tatása. Vissza­u­tazás Aucklandbe, transzfer a repülő­térre, majd a kora esti órákban tovább­repülés Auszt­rália második leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Érke­zés este 8-9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­központi szállodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óce­á­ni Út)
Szabad program Melbourne-ben, le­he­tő­ség pihe­nés­re, a város egyéni felfe­de­zésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ legszebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­kép­pen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­vá­rosok, szép villák). Szerencsés esetben útközben szaba­don élő koalákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsé­kelt égövi esőerdő). Az utazás csúcspontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelen­ti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirán­dulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 18.900 Ft (garantált indulás).

21. nap: Melbourne
Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöldterülettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állomása: az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tartozó Royal Exhibition Building; a neo­gó­tikus Szent Patrick-katedrális; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legrégibb épülete); az Olimpiai ne­gyed; a XXII. szá­za­dot idéző Federation tér; a Botanikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mau­zóleum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autóver­se­nyeket tartják stb. A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­co­lója), majd a híres Melbourne Múzeum meg­lá­to­ga­tá­sá­ra (állítólag a déli félteke leggaz­da­gabb múzeuma). Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elu­ta­zás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

Utazás: A Budapest – Sydney – Cairns – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auckland – Mel­bourne – Budapest út­vo­na­lon menetrend sze­rin­ti repülőjáratokkal. Ausztráliában és Új-Zélandon lég­kon­dicio­nált autóbuszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates já­ratai­val utazni Ausztráliába:
- A budapesti felszállás és a sydney-i meg­ér­kezés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
- Nem nyugat felé repülünk először, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, A­uszt­rália irányába.
- Az utazás során mindössze egyszer kell levszáll­ni, amikor Dubaiban átszállunk.
- Dubaiban a csatlakozási idők nagyon ked­ve­zőek.
- Így már a 2. nap estéjén megérkezünk A­uszt­ráliába. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szál­lás­sal több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a cso­port.
- Ausztrália és Új-Zéland között is az Emi­ra­tes-szel utazunk, ami azért előnyös, mert ezeken a hosszútávú repülésre ter­ve­zett óri­ás­gépeken általában kényel­me­sebbek az ülések. (Megjegyzés: Kivéve a jan. 17-i csoportnál a Sydney – Christ­church szakasz, melyet az Emirates járattelítettsége miatt az Air New Zealand légi­tár­saságnál foglaltunk be).

Szállás: 19 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: 19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve kör­nyé­kükön többféle étkezési le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)

Időpontok, Részvételi díjak
2017. nov. 23 - dec. 07. - 1.167.000 Ft + reptéri illeték.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 205.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a 12 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó és maori folklór program Queenstownban, Sky Tower Aucklandben. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Canberrában a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Egyágyas felár: 339.000 Ft

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A beutazáshoz vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…