Ausztrália és Új-Zéland I.

Ez a körutazásunk Ausztrália és Új-Zéland azon vidé­keit járja be, melyek a legin­kább érdek­lő­désre tart­hatnak számot a magyar turisták körében.

Ausztrália délkeleti részén talál­ható a világ egyik leg­szebb fekvésű nagy­városa, Sydney, és a világ „legél­hetőbb” váro­sának válasz­tott Melbourne. E két világ­vá­rosban él a konti­nensnyi ország lakos­sá­gának körül­belül a fele, a kettő között talál­ható a modern, ugyan­akkor kellemes, han­gu­la­tos főváros, Canberra. Míg Auszt­rália Földünk legöre­gebb konti­nense, ahol a hegy­ségek lekoptak, addig Új-Zélandon a Dé­li-Alpok, mely végig­vonul szinte az egész Dé­li-szigeten, a világ egyik legfia­ta­labb lánc­hegy­sége. Ezért aztán Új-Zéland a termé­szet­ked­velők igazi paradi­csoma, bolygónk termé­szeti szépsé­gekben egyik leg­gaz­da­gabb országa. A Déli-szigeten tett köru­ta­zásunk során csodá­latos tájakat látha­tunk: kü­lön­le­ges formájú hegy­csú­csokat, kris­tály­tisz­ta vizű tavakat, víze­sé­seket, gleccse­reket, vad­re­gé­nyes tenger­öb­löket, látvá­nyos termé­szeti képződ­mé­nyeket, és az egészet megkoro­názza a fjord­vi­dék, melynek páratlan szépsé­gére egy életen át emlé­kezni fognak.

1. nap:
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­ságának tartott Emirates menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délutáni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Featherdale állatkert, Kék-hegység
Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feat­her­dale állat­kert meg­lá­to­ga­tá­sá­val kezdjük, mely arról neve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­rá­liában őshonos álla­tokat láthatunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­rá­liai hangyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a kenguruk simo­gatása és a fényké­pez­kedés a koa­lák­kal. Ezt követően to­vább­uta­zás a Kék-hegységbe, mely Sydney lakóinak a kedvenc kirán­du­ló­he­lye (ősi eu­ka­liptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dé­kok, vízesések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szik­la­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Sce­nic Skyway kipró­bá­lására. Az előbbi a helyiek szerint a világ leg­me­redekebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­el­ál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra
Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos hangu­latú főváro­sába. Canberra a Sydney és Mel­bo­urne közti versen­gésnek köszönheti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­der­nebb fő­vá­rosa lett, amely ugyanakkor számos szép park­kal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az új parlament épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A parla­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt le­he­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Vi­lág­háborús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lőinek, a világ egyik leglát­vá­nyo­sabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Can­berrában (1 éj).

5. nap: Sydney
Délelőtt utazás Sydneybe, Ausztrália leg­na­gyobb váro­sába. Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ legszebb fekvésű nagy­városa. Csodá­latos fekvé­séről utasaink is meggyő­ződ­het­nek, hiszen a megér­kezés után felmegyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő kör­ki­látójába. Ezt a pano­rámát nem egykönnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sétá­ló­utcák, fel­hő­karcolók, kated­rális, régi vá­ros­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sár­ló­központ. Késő délután még marad idő egy sétára a Királyi Bo­ta­nikus Kertben, ami kiváló alkalom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vi­lágával való is­mer­ke­désre. Szállás Sydney központjában (2 éj).

6. nap: Sydney
Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tisztaság, a gondozott kertek, a mediterrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tó­pont felke­resése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jack­son tenger­öböl, mind a felhő­kar­colók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek fel­ső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig me­gyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­di­csoma. A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­duláson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­józás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i láto­gatásnak kö­te­lező része. Délután szabad program, ezalatt elő­ször le­he­tő­ség lesz részt venni egy vezetett túrán az operaház belse­jében. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koz­tató köz­pont­ba megy az idegen­ve­zetőnk (a Darling Harbo­ur­ba), ahol további attrak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz le­he­tő­ség (pl. a SEALIFE tematikus park – az ausztrál fo­lyók, tavak és tengerek élővi­lágának nagy­sze­rű be­mu­tatása).

7. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülő­terére a délutáni ó­rák-ban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autóbusz­szal a sziget nyugati part­vi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­rá­ma­úton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szü­netek). Már az első új-zélandi napunkon íze­lí­tőt kapunk a Déli-Alpok csodás tájaiból, szinte minden kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szál­lás a Tasmán-tenger partján fekvő kis­vá­rosban, Greymouthban (1 éj).

8. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Punakaiki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park te­rü­letén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­hetetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok kö­zött, szerencsés esetben még a gejzír­szerű víz­kö­pő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­hatóak. A következő programunk Shantytown, az egykori aranyásó város helyén létre­hozott nagy­szerű skan­zen. Utasaink itt megis­mer­ked­hetnek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, más­részt a korai aranyásók munká­jával, élet­kö­rül­mé­nye­i­vel. Lehetőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lására is. Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lábainál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­ká­ba. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakul­tatív helikop­te­res sé­ta­repü­lésre a gleccserek és hegy­óriások vilá­gába. Szál­lás Franz Josef Glacier fa­lu­ban (1 éj).

9. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás köze­lében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mindkettő a Déli-Alpok leg­ma­ga­sabb csú­csa­i­tól indul, és a tenger­szint felett mindössze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­ze­líthető. Délelőtt először egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Mat­he­son-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta idő­ben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m). A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőer­dőben talál­ható Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével ér­ke­zünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­ti­kai főváro­sába. Szállás (3 éj).

10. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Egész napos kirándulás a fjordvidékre Új-Zéland egyik leg­szebb pano­rá­ma­útján. A fjordok leghí­re­sebbike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­köt­tetésben az ország úthá­ló­zatával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­líthető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queen­stown­tól a fjord csücs­kéig). A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­józás óriási él­mény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kí­vül szerencsés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, pingvinek, delfinek). A hosszú autó­bu­szos utazás során termé­sze­tesen fotó­szü­neteket tartunk, például a bűbájos Tükör-ta­vak­nál.

11. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Egész napos ba­ran­go­lás Queenstownban és kör­nyé­kén. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fő­vá­rosának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lé­ben a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon először a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „történelmi” helyen, ahol szinte állan­dóan lehet látni bungee jum­pin­gosokat. Ezt követően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­sze­rűen felújí­tották, itt talál­ható a nívódíjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum. Kora délután közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tő­ség lesz részt venni vala­milyen egyéb prog­ramon: Kivipark, séta­hajózás, Shotover Jet. Ez utóbbi programot a kaland­ked­velő utasa­inknak a­jánl­juk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebes­ség­gel szágul­danak a Shotover folyó kanyon­jában, gyak­ran 360 fokos fordu­latot tesznek. Késő délután felvonóval felmegyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emelkedő hegy­csúcsra, ahon­nan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt köve­tően a Kiwi Haka nevű maori folk­lór­prog­ramot nézzük meg.

12. nap: Auckland
Délelőtt elutazás Queenstown repülő­teréről az Északi-szigetre, Aucklandbe, ahonnan to­vább­uta­zás Melbourne-be. Mivel a menet­rend szerint a késő délelőtti megérkezés és a kora esti elutazás között több mint 7 óra a csat­la­kozási idő, így jut idő egy kis aucklandi vá­ros­né­zésre. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­városa, itt él az ország lakos­sá­gának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is ne­ve­zik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A rövid vá­ros­né­zés során (amennyiben a repü­lőgép pontosan érkezik) le­he­tő­ség lesz a város egyedül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­gasabb tornya. A kora esti órákban tovább­repülés Auszt­rália má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába, Melbourne-be. Ér­ke­zés este 9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­központi szállodába (2 éj).

13. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Szabad program Melbourne-ben, le­he­tő­ség pihe­nés­re, a város egyéni felfe­de­zésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óce­á­ni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ legszebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, min­den­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rá­ma­úton (gyönyörű tájak, látvá­nyos tenger­öb­lök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­városok, szép villák). Sze­ren­csés esetben út­köz­ben szabadon élő koalákat és kengu­rukat is látha­tunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsé­kelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az ör­vény­lő óceánból. Felhívjuk a figyel­müket, hogy a kirándulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakultatív program ára: 18.900 Ft (garantált in­du­lás).

14. nap: Melbourne
Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam főváro­sában. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöldte­rü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állomása: az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­ti­kus Szent Patrick-katedrális; a Fitzroy Gar­dens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legré­gibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. szá­za­dot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mau­zóleum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb. A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilá­tó­te­raszára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­colója), majd a híres Melbourne Múzeum meglá­to­ga­tá­sá­ra (állítólag a déli félteke leg­gaz­da­gabb múzeuma). Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, el­u­tazás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd on­nan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

Utazás: A Budapest – Sydney – Christchurch / Queenstown – Auckland – Melbourne – Bu­da­pest út­vo­na­lon menetrend szerinti re­pü­lő­jára­tok­kal. Ausztráliában és Új-Zélandon lég­kon­di­ci­o­nált autóbuszokkal.

Több szempontból is előnyös az Emirates já­ratai­val utazni Ausztráliába:
- A budapesti felszállás és a sydney-i meg­ér­kezés között eltelt idő mindössze 20-21 óra.
- Nem nyugat felé repülünk először, hanem Bu­da­pest­ről egyenesen délkelet felé, Auszt­rá­lia irányába.
- Az utazás során mindössze egyszer kell leszállni, amikor Dubaiban átszállunk.
- Dubaiban a csatlakozási idők nagyon ked­ve­ző­ek.
- Így már a 2. nap estéjén megérkezünk Ausztráliába. Igaz, hogy így egy éj­sza­kai szál­lás­sal több van a részvételi díjban, de a 3. napi programra pihenten indulhat a cso­port.
- Ausztrália és Új-Zéland között is az Emi­ra­tes-szel utazunk, ami azért előnyős, mert e­ze­ken a hosszútávú repülésre tervezett óri­ás­gépeken általában ké­nyel­me­seb­bek az­ ülések.

Szállás: 12 éj­sza­ka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: 12 bőséges reggeli, valamint 2 főétkezés (ebéd a 6. napon, vacsora a 7. napon). További ebé­det vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési le­he­tő­ség van, a kivá­lasz­tás­ban az ide­gen­vezető természetesen segítséget nyújt.)

Időpontok, Részvételi díj
2017. okt. 17. - nov. 7. - 1.464.000 Ft + reptéri illeték
2017. nov. 5-26. - 1.519.000 + reptéri illeték

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 228.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellá­tással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést és a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Featherdale állat­kert, Sydney Tower, hajó­ki­rán­du­lás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queens­townban, Sky Tower Aucklandben, Waito­mo-bar­lang, Rotoruában a geo­ter­mikus terület, a maori kul­tu­rá­lis központ, a maori folk­lór­prog­ram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen láto­gat­hatóak, például Can­ber­rá­ban a Par­la­ment, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Egyágyas felár: 471.000 Ft

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A beutazáshoz vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…