Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr II. - üdüléssel Langkawi szigetén

Már az euró­pa­i­ak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fon­tos városa volt...

 1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszál­lással Malaj­zi­á­ba a Turkish Airlines járataival.

2. nap: Melaka
Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzetközi re­pü­lő­te­rére helyi idő szerint a késő délu­táni órák­ban, majd utazás autó­busszal Melakába, szállás (1 éj).

3. nap: Melaka, Putrajaya
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvé­sének kö­szön­hetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi központja. Már az euró­pa­i­ak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portugál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­dalom fon­tos városa volt. Mindegyik gyarma­tosító raj­ta hagy­ta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­talan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel ren­del­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét ké­pe­zi. Vá­ros­né­zés, majd láto­gatás a Baba Nyonya Múze­um­ban, ahol bete­kin­tést nyerhe­tünk a városban élők év­szá­za­dokkal ezelőtti élet­mód­jába. Kora délután rövid szabad program, majd búcsú Me­la­kától, utazás Kuala Lumpurba. Útközben vá­ros­né­zés Put­ra­jayában, Malajzia új kormány­zati köz­pont­jában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is le­nyű­gözi modern palo­táival, park­jaival, tava­ival. A ró­zsa­szín márványból épült Putra-mecset talán a leg­lát­vá­nyo­sabbnak számít Délkelet-Ázsiában. Szállás Malajzia főváro­sában, Kuala Lumpurban (3 éj).

4. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fo­tó­szünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a vi­lág leg­ma­ga­sabb iker­tor­nyai), a Nemzeti Emlék­mű­nél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folya­mán láto­gatást te­szünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb ma­dár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzo­tikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), va­la­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan be­mu­tatja Malajzia törté­nelmét és népeinek kultú­rá­ját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pom­pás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap e­gyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a for­gó ét­te­rem a Kuala Lumpur toronyban, mely a vi­lág e­gyik leg­ma­ga­sabb tévé­tornya (421 méter ma­gas).

5. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Először a Ba­tu-barlangokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szen­tély talál­ható. Ezt köve­tően a malaj­ziai dzsun­gel­lel ismer­kedünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára. Dél­u­tán egy nagy­szerű kézműves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hát­ra­lévő részében szabad program.

6. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegy­ség (Tanah Rata, pillan­gófarm, teaül­tet­vé­nyek)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici benn­szülött falu is fel­buk­kan. Pihenő a Lata Iskandar víze­sésnél. A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­he­lyei egész évben ideális klí­mát biz­to­sí­tanak, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek szinte min­dig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd láto­gatás egy pillangó­farmon, ahol sokféle eg­zo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tetvény meg­lá­to­ga­tá­sa jelenti, itt a tea feldol­gozási folya­ma­tá­val is meg­ismer­ked­hetünk. Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szál­lo­dá­já­ban (1 éj).

7. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Ku­a­la Kangsar, Kuala Sepetang mangro­ve­er­dő, Penang
Utazás tovább észak felé. Leeresz­kedünk a Came­ron-hegységből, majd Ipoh városa mellett meg­né­zünk egy nagyon érdekes kínai budd­hista barlang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épü­let­együt­te­sé­hez tartozó díszkert az egyik legszebb egész Ma­laj­ziában. Ezután Perak tartomány szultán­jának székvá­ro­sával, Kuala Kangsarral ismer­kedünk. Fotó­szünet az ezer­egy­éj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palo­tánál. Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mangro­ve­erdőbe. Lehe­tőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanös­vényen. Megér­kezés Penang szigetére a világ egyik leg­hosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállá­sunk Ba­tu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a ten­ger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális le­gyen fürdésre, a turisták inkább a szállo­dák úszó­me­den­cé­it részesítik előnyben.

8. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű fővá­ro­sá­ban, George­townban, melyet az angolok alapí­tot­tak, ma nagy­részt kínaiak lakják, és számtalan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gének köszön­hetően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb lát­ni­valók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a vi­lág egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pa­zar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a bri­tek által é­pí­tett Cornwallis erőd, vala­mint a tengerbe benyúló mó­lók mentén a vízre épült fahá­zak­ból álló város­ne­gyed (egy egészen kü­lön­le­ges élet­for­ma). Napközben megnézzük a közeli Kek Lok Si temp­lo­mot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglát­vá­nyo­sabb budd­hista temp­lom­e­gyüt­tes Malajziában.

9. nap: Langkawi szigete
Búcsú Penang szigetétől, kompát­kelés Langkawi szigetére (2,5 órás utazás), mely az Andamán-tengeri sziget­csoport gyöngy­szeme, Malajzia legked­vel­tebb üdülő­helye. A gyönyörű trópusi para­dicsom homokos tenger­parttal, fürdésre alkalmas, tiszta vizű tengerrel, álom­szép termé­szeti környe­zettel rabul ejt minden lá­to­gatót. Megér­kezés után a szobák elfog­lalása a ten­ger­part mentén el­he­lyez­kedő szálloda­komp­lexum­ban (3 éj). A nap hátra­lévő részében szabad prog­ram.

10. nap: Langkawi szigete
Is­mer­ke­dés a magasból Langkawi szigettel és a kör­nye­ző sziget­világgal. Utazás kabinos felvo­nóval a hí­res Mat Cincang hegy csúcsáig. Útközben léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma tárul elénk (buja trópusi eső­erdők, víz­e­sések, a közel 100 szigettel tele­pöttyö­zött Anda­mán-tenger). A hegy­tetőn lehe­tő­ség kilátó­pontok fel­ke­re­sé­sére, meg­cso­dál­hat­juk az acél­hidat is, a­mely a Mat Cincangot köti össze a szom­szé­dos hegy­csúccsal. A felvo­nózás után láto­gatás a kb. 1000 kro­ko­dilnak otthont adó kroko­dil­farmom, a krokodil show meg­te­kin­té­se. A félnapos kirán­dulás után szabad program, pihenés a tró­pu­si ten­ger­parton.

11. nap: Langkawi szigete
Szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton, fa­kul­tatív program­lehe­tő­ségek. Langkawi szám­talan ér­de­kes és sokszínű kirán­dulási és sza­bad­idős le­he­tő­séget kínál (hajó­ki­rán­dulások, dzsungel­túrák, bú­vár­kodás, vásá­rol­gatás, vá­ros­né­zés stb.). A prog­ra­mok kivá­lasz­tá­sában idegen­ve­zetőnk a hely­színen se­gít­séget nyújt.

12. nap: Szingapúr
Reggel transzfer Langkawi repülő­terére, elutazás Szin­ga­púrba. Megér­kezést köve­tően félnapos vá­ros­né­zés a szu­per­la­tí­vuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, egyik csoda a má­sik után követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­köz­pont csúcs­modern épületei, a Singapore Flyer (a világ leg­na­gyobb óriás­ke­reke), a gyönyö­rűen felújított kínai ne­gyed, a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzo­tikus vege­tá­ciója (legszebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb. A közös programok után transzfer a város­köz­ponti szál­lo­dába (2 éj), majd sza­bad­idő a bevá­sár­ló­köz­pon­tok utcá­jában, az Orchard Roadon (több mint 20 ha­tal­mas pláza/bevá­sár­ló­köz­pont van egymás mel­lett).

13. nap: Szingapúr
A szingapúri vá­ros­né­zés folyta­tása: a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpa­ti­násabb szállo­dája), a han­gu­la­tos in­di­ai és a maláj negyed, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tete­jéről (3 felhő­kar­coló tetejét egy hajót for­má­zó óriási terasz fogja át), a tör­té­nel­mi épületek a brit gyarma­to­sítás idősza­kából, a Singapore folyó men­ti gyönyörű házsorok, a Merlion szobra (Szin­ga­púr orosz­lán­fejű és haltestű jelképe) stb. Dé­lu­tán szabad program, lehe­tő­ség az Ázsiai Civili­zá­ci­ók Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étte­remben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lé­ze­res fény show-jának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A prog­ra­munk zárá­saként hajózás a Singapore folyón. Vissza­érkezés a szállo­dába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft – egy­sze­rűbb bü­fé­vacsorával.

14. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig részvétel az idegen­ve­zetőnk által szer­vez­ett kirán­du­láson a híres szingapúri állatkertben. A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a cso­port. Közvet­lenül a fősziget mellett talál­ható ez a ki­sebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pá­lyán jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó att­rak­ció épült. A drót­kö­tél­pálya kabin­jaiból megcso­dál­juk a környék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­riumot (a vi­lág egyik leg­na­gyobb akvá­riuma varázs­latos tengeri élő­vi­lággal). Lehe­tőség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok kivá­lasz­tá­sában az i­de­gen­vezető a hely­színen segít­séget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű kilá­tó­torony, Madame Tussauds panop­ti­kum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr tör­té­nel­mét.) Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­ros­ba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok ut­cá­jában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyo­zási le­he­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­ál­lam egyik legújabb att­rak­ci­ójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsúzunk Szin­ga­púrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mes­ter­séges óriás­fák este színesen vilá­gí­tanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan le­nyű­göző a kivi­lá­gított város látványa. Késő este transzfer a repülő­térre, éjfél után elutazás Szin­ga­púrból egyszeri átszál­lással Buda­pest­re a Tur­kish Airlines járataival.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a reggeli órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függ­vé­nyében felcserélődhet.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lással (érkezés Kuala Lumpurba, eluta­zás Szin­ga­púrból). Malajziában és Szinga­púrban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a 12. napon Lang­ka­wiról Szingapúrba repülőgéppel.
Szállás: 12 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, für­dő­szo­bás szobákban. A szállo­dák­hoz ú­szó­me­dence is tartozik.
Ellátás: 12 büféreggeli, valamint 9 főétkezés (ebéd vagy va­cso­ra) a 3. naptól a 11. napig.
Megjegyzések: A 13. napon a fakultatív program tartalmazza a vacsorát, a 14. nap éjszakáján, az el­u­tazás után pedig a repülőgépen szolgálnak fel meleg ételt. (Hasonlóképpen a többi hosszú re­pü­lőjáraton is biztosítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén Melakában, a 12. napon pedig Szin­ga­púrban az étkezés egyénileg könnyen meg­old­ható.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 12-26.     685.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 1-15.     685.000 Ft + reptéri ill. (pótcsoport)

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 131.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a Langkawi – Szingapúr járatot is), a 12 éj­sza­kai szállást, 12 bü­fé­reggelit, 9 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a ha­jó­jegyet Langkawi szigetére, a felsorolt prog­ra­mo­kat, valamint a programleírás szerinti be­lé­pő­dí­ja­kat Malajziában. A szingapúri belé­pő­díjak a be­lépő­díjak­nál ol­vas­ha­tók.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elé­ge­det­tek a mun­ká­juk­kal). Utasonként össze­sen kb. 25 dollárra kell szá­mí­tani.

Egyágyas felár:    320.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…