Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr I.

Ezen körutazásunk Ázsia két csodaszép országát, a Magyar­or­szágon eddig érdem­te­lenül elha­nya­golt Malaj­ziát és Szinga­púrt mutatja be. Mindkét or­szág­ban a lakosság nagy részét 3 külön­böző nép te­szi ki: malájok (muzul­mánok), indiaiak (hinduk) és kínaiak (budd­histák vagy taoisták) élnek együtt bé­ké­ben.

A köru­tazás egyik nagy élmé­nyét éppen a kü­lön­böző népek, kultúrák, vallások megis­me­rése jelenti.
Szinga­púrról közis­mert, hogy a világ egyik legfej­let­tebb országa, a város­állam pazar építé­sze­té­vel a vi­lá­gon csak nagyon kevés ország verse­nyezhet. U­gyan­akkor Malaj­zia is óriási fejlő­désen ment ke­resz­tül az elmúlt 40 évben, kiváló infra­struk­tú­rá­val vár­ja a turis­tákat. Mindkét ország az Egyen­lítő köze­lében fekszik, a­hol a táj, a falvak, a városok szép­ségét megsok­szo­roz­za a buja tró­pusi növényzet. A nappali csúcs­hő­mér­sék­letek egész évben álta­lában 30 és 35 fok között mozognak, ennél melegebb csak rit­kán fordul elő.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszállással Malaj­zi­á­ba a Lufthansa légi­társaság járataival.

2. nap: Kuala Lumpur
Érkezés Kuala Lumpur szuper­modern nemzetközi re­pü­lő­terére helyi idő szerint a késő délu­táni ó­rák­ban. Transzfer a Kuala Lumpur-i szállodába (3 éj).

3. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fo­tó­szü­netet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb iker­tornyai), a Nemzeti Emlék­műnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függet­lenség terén és a Királyi Palo­tánál. A nap folyamán láto­gatást te­szünk a híres Madár­parkban (a világ egyik leg­na­gyobb madár­parkja, ahol a trópusi mada­rakon kívül az egzo­tikus vege­tá­cióban is gyö­nyör­köd­he­tünk), va­la­mint a Nemzeti Múze­umban (amely kivá­lóan be­mu­tatja Malajzia törté­nelmét és népe­inek kultú­rá­ját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a szín­pompás hindu Sri Mariamman-temp­lomot. A nap e­gyik csúcs­pontját jelenti a vacsora hely­színe: a for­gó ét­te­rem a Kuala Lumpur toronyban, mely a vi­lág e­gyik leg­ma­ga­sabb tévé­tornya (421 méter ma­gas).

4. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Először a Ba­tu-barlan­gokhoz láto­gatunk, ahol egy híres hindu szen­tély talál­ható. Ezt köve­tően a malaj­ziai dzsun­gel­lel ismer­kedünk, lehe­tő­ség sétára, könnyű túrára.
Dé­lu­tán egy nagy­szerű kézmű­ves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hát­ra­lévő részében szabad program.

5. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegy­ség (Tanah Rata, pillan­gófarm, teaül­tet­vé­nyek)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autó­pályán, majd kanyar­gós hegyi utakon a Cameron-hegy­ség­be. Az út mentén néhány pici benn­szü­lött falu is fel­buk­kan. Pihenő a Lata Iskandar víze­sésnél. A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülő­he­lyei egész évben ideális klí­mát biz­to­sí­tanak, a nappali csúcs­hő­mér­sék­letek szinte min­dig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülő­he­lyével, majd láto­gatás egy pillan­gó­farmon, ahol sokféle eg­zo­tikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcs­pontját egy gyö­nyö­rű­szép teaül­tet­vény meg­lá­to­ga­tá­sa jelenti, itt a tea feldol­go­zási folya­ma­tával is megis­mer­ked­he­tünk.
Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szál­lo­dá­jában (1 éj).

6. nap: Sam Poh Tong barlangtemp­lom, Ku­a­la Kangsar, Kuala Sepetang mang­ro­ve­er­dő, Penang
Utazás tovább észak felé. Leeresz­ke­dünk a Ca­me­ron-hegy­ségből, majd Ipoh városa mellett meg­né­zünk egy nagyon érdekes kínai budd­hista bar­lang­temp­lomot (Sam Poh Tong). A temp­lom épü­let­együt­teséhez tartozó díszkert az egyik legszebb egész Ma­laj­ziában.
Ezután Perak tarto­mány szultán­jának székvá­ro­sával, Kuala Kangsarral ismer­kedünk. Fotó­szünet az ezer­egyéj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palo­tá­nál. Kora délután egy kitérőt teszünk a tenger­part melletti Kuala Sepetang mangro­ve­er­dőbe. Lehe­tőség rövid er­dei sétára egy széles pallókra épített tanös­vé­nyen, majd egy faszén­égető üzem meg­te­kin­té­se. Megér­kezés Penang szige­tére a világ egyik leg­hosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállá­sunk Ba­tu Ferringhi üdülő­helyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a ten­ger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális le­gyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­me­dencéit része­sítik előnyben.

7. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szige­tének gyönyörű fővá­ro­sá­ban, George­townban, melyet az angolok alapí­tot­tak, ma nagy­részt kína­iak lakják, és szám­talan tör­té­nel­mi neve­ze­tes­sé­gének köszön­hetően része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látni­va­lók a Wat Chaiya Mangkalaram thai temp­lom (a vi­lág egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kí­na­i Khoo klán pazar temp­loma és szék­háza (ahol egy érdekes múzeum a klán törté­netét is bemu­tatja), a bri­tek által épített Cornwallis erőd, valamint a ten­ger­be benyúló mólók mentén a vízre épült fahá­zak­ból álló város­negyed (egy egészen kü­lön­le­ges é­let­for­ma). Napközben megnézzük a közeli Kek Lok Si temp­lo­mot is, a hegy­tetőn álló épít­mény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglát­vá­nyosabb budd­hista temp­lom­e­gyüt­tes Malajziában.

8. nap: Putrajaya, Melaka
Reggel búcsú Penang szigetétől, utazás autó­pályán dé­li-délkeleti irányban Melakába. Útközben meg­ál­lunk Putrajayában. Kuala Lumpur köze­lében é­pült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város, Malajzia új kormány­zati központja. Put­ra­jaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is le­nyű­gözi modern palo­táival, park­jaival, tava­ival. A ró­zsa­szín márványból épült Putra-mecset talán a leg­lát­vá­nyo­sabbnak szá­mít Délkelet-Ázsiában. Vá­ros­né­zés, majd to­vább­u­ta­zás a melakai szállo­dába (1 éj).

9. nap: Melaka, Szingapúr
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvé­sének kö­szön­hetően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi központja. Már az euró­pa­i­ak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyar­ma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a por­tu­gál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­da­lom fontos városa volt. Mindegyik gyarma­to­sító raj­ta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­talan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel ren­del­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét ké­pe­zi. Vá­ros­né­zés, majd láto­gatás a Baba Nyonya Mú­ze­umban, ahol bete­kintést nyerhe­tünk a városban é­lők év­szá­za­dokkal ezelőtti élet­mód­jába. Rövid sza­bad prog­ram, majd utazás a Maláj-félsziget déli csücs­kébe. Két híd köti össze a Maláj-félszi­getet Szin­ga­púr szige­té­vel, melyek egyikén átkelve, az út­le­vél-ellen­őr­zé­sek és a vám­vizs­gálat után érkezünk meg a város­államba. Szállás a vá­ros­köz­pont­ban (2 éj).

10. nap: Szingapúr
Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­latívuszok váro­sá­ban. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-ket­tőt kiemelni, a nap során egyik csoda a másik u­tán követ­kezik. Egy kis ízelítő: a város­köz­pont csúcs­mo­dern épüle­tei, pano­ráma a Marina Bay Sands Ho­tel tetejéről (3 felhő­kar­coló tetejét egy hajót for­má­zó ó­ri­ási terasz fogja át), a Singapore folyó menti gyö­nyö­rű ház­sorok, a tör­té­nel­mi épületek a brit gyar­ma­to­sítás idősza­kából, a Raffles Hotel (Ázsia egyik leg­pa­ti­násabb szállo­dája), a gyönyö­rűen felújí­tott kí­nai negyed, a hason­ló­képpen szép indiai ne­gyed és maláj negyed, az Orchard Road (ahol több mint 20 ha­tal­mas pláza/bevá­sár­ló­köz­pont van egy­más mel­lett), a bota­nikus kert fe­lejt­he­tet­len egzo­ti­kus ve­ge­tációja (legszebb része a Nemzeti Orc­hi­dea Kert) stb.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étte­remben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lé­ze­res fény show-jának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A prog­ra­munk zárá­sa­ként hajózás a Singapore folyón. Visszaér­kezés a szállo­dába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft – egy­sze­rűbb bü­fé­vacsorával.

11. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig rész­vétel az idegen­ve­ze­tőnk által szerve­zett kirán­du­láson a híres szingapúri állat­kertben. A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a cso­port. Közvet­lenül a fősziget mellett talál­ható ez a ki­sebb sziget, ahova kabinos drót­kö­tél­pá­lyán jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turis­tákat töme­gesen vonzó att­rak­ció épült. A drót­kö­tél­pálya kabin­jaiból megcso­dál­juk a környék pazar pano­rá­máját, majd közösen meg­néz­zük a „SEA Aquarium” nevű ócea­ná­ri­umot (a vi­lág egyik leg­na­gyobb akvá­riuma varázs­latos tengeri é­lő­vi­lággal). Lehe­tőség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok kiválasz­tá­sában az i­de­gen­ve­zető a hely­színen segít­séget nyújt (pl. „Sky To­wer” nevű kilátó­torony, Madame Tussauds panop­ti­kum, „Images of Singapore” múzeum stb. Ez utóbbi rend­kí­vül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr tör­té­nel­mét.) Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvá­ros­ba, rövid szabad program a bevá­sár­ló­köz­pontok ut­cá­jában, az Orchard Roadon vagy zuha­nyozási le­he­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a város­ál­lam egyik legújabb attrak­ci­ójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megte­kin­té­sével búcsú­zunk Szin­ga­púrtól. A parkban talál­ható, 18-50 m magas mes­ter­séges óriásfák este színesen vilá­gí­tanak, lomb­ko­ro­nájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan le­nyű­göző a kivi­lágított város látványa. Késő este transzfer a repülő­térre, éjfél körül elutazás Szin­ga­púrból egyszeri átszál­lással Buda­pest­re a Luft­han­sa légit­ársaság járataival.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függ­vé­nyében felcserélődhet.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Kuala Lumpurba, eluta­zás Szingapúrból). Malajziában és Szinga­púr­ban lég­kon­di­cio­nált autó­busszal.
Szállás: 9 éj­sza­ka 4-5 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. A szállodákhoz úszó­me­den­ce is tartozik.
Ellátás: 9 büféreggeli, valamint 6 főétkezés (ebéd vagy va­cso­ra) a 3. naptól a 9. napig (a 8. nap ki­vé­te­lé­vel).

Megjegyzések: A 10. napon a fakultatív program tartalmazza a vacsorát, a 11. nap éjszakáján, az el­u­tazás után pedig a repülőgépen szolgálnak fel meleg ételt. (Hasonlóképpen a többi re­pü­lő­járaton is biztosítanak meleg étkezést.) A 2. nap es­té­jén a szálloda melletti be­vá­sár­ló­köz­pont­ban lesz lehe­tő­ség vacso­ráz­ni, a 8. na­pon pedig egy olyan autópálya melletti pihenő­he­lyen, ahol gyorséttermek vannak.

Időpont, Részvételi díj
2016. febr. 4-15.     523.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 145.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a 9 éj­sza­kai szállást, 9 büféreggelit, 6 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi ide­gen­ve­ze­téseket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­bu­szos közlekedést és a felsorolt progra­mo­kat, va­la­mint a programleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Ma­laj­ziában. A szingapúri belé­pő­díjak a be­lépő­díjak­nál ol­vas­ha­tók.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elé­ge­det­tek a mun­ká­juk­kal). Utasonként összesen kb. 20 dol­lár­ra kell számítani.

Egyágyas felár:    230.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…