A Halong-öböltől Angkorig - Vietnam, Laosz és Kambodzsa

Vietnam első számú látni­va­lója a Halong-öböl, Kambo­dzsáé pedig Angkor romvá­rosa. Sokak sze­rint mind­kettő akár a világ 7 csodája közé is tartoz­hatna.

Laosznak nem jutott ilyen szintű neve­ze­tesség, mégis sok utas az itt töltött napokra emlék­szik vissza a legszí­ve­sebben, köszön­he­tően az itt élő egyszerű, békés, rend­kívül barát­ságos, örökké mosolygó, mindenért hálás embe­reknek.

1. nap:
Elutazás Budapestről egyszeri átszállással Viet­nam­ba.

2. nap: Ho Chi Minh City (Saigon)
Érkezés Ho Chi Minh City repülőterére helyi idő szerint a déli órákban. Az ország déli részén talál­ható Ho Chi Minh City (régi nevén Saigon) Vietnam leg­na­gyobb városa, az ország leg­je­len­tő­sebb gazda­sági köz­pontja. A megér­kezés után félnapos vá­ros­né­zés követ­kezik az egykori francia gyarmati fővá­rosban, ahol még mindig sok szép épület emlé­keztet a gyarmati idő­szakra, például a Notre-Dame ka­ted­rá­lis és a Főposta pompás épülete, melyet Gustav Eiffel (a párizsi Eiffel-torony megál­modója) terve­zett. A vá­ros­né­zés során lá­to­ga­tást teszünk a vietnami háború múze­umában és az egészen kü­lön­le­ges Ben Thanh piacon is. Szállás Ho Chi Minh Cityben (1 éj).

3. nap: Hanoi
Délelőtt transzfer a repülőtérre, elutazás Észak-Vietnamba, Hanoiba. Vietnam fővárosa a Vörös-folyó partján fekszik, Ázsia egyik „legzöl­debb” fővá­ro­sának tartják, számos park és tó talál­ható a város terü­letén. A délutáni vá­ros­né­zés során elő­ször a Ho Si Minh Komp­lexumba láto­gatunk. Itt talál­ható a par­la­ment, az elnöki palota, Ho Si Minh házai és a híres egyosz­lopos pagoda. Ezt követően a város leg­ér­té­ke­sebb tör­té­nel­mi emlékét nézzük meg, az Irodalom Temp­lomát. Az épü­let­együt­tesben volt valaha Vietnam első egye­teme. Látvá­nyos része még a vá­ros­né­zésnek a Francia Negyedben tett köru­tazás, a szép épületek közül kiemel­kedik az Opera­ház, mely a híres párizsi operaház mintá­jára épült a XX. század elején. Szállás Hanoiban (1 éj).

4. nap: Halong-öböl (közel 24 órás hajózás)
Elutazás Hanoiból Vietnam (és talán egész Délkelet-Ázsia) első számú termé­szeti csodá­jához, a Halong-öbölbe (közel 4 órás buszo­zás). Itt egy két és fél Bala­tonnyi területen közel 2000 sziget talál­ható, kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tokkal és többnyire dús vege­tá­cióval. A hajózás a szigetek között egy életre szóló élmény. Mi majdnem egy egész napot töltünk egy 4 csil­la­gos hajón. A déli órákban szállunk hajóra és másnap késő délelőtt érünk vissza a kikö­tőbe. Az éjszakát is a fedél­zeten töltjük (szép kétágyas, fürdő­szo­bás kabinokban – 1 éj). A hullámzás a Halong-öbölben kevésbé jellemző a rengeteg szigetnek köszön­hetően, ráadásul éj­sza­ka egy kimon­dottan védett helyen horgo­nyoz le a hajó. A hajóút során teljes ellá­tásban részesül a csoport, és a gyönyörű táj élve­zetén kívül lehe­tő­ség lesz egyéb érdekes tevé­keny­sé­gekre is (pl. bepil­lantást nyerhe­tünk egy „úszó” halász­falu életébe, megte­kin­tünk egy látvá­nyos barlangot az egyik szigeten, söté­tedés után főzőshow stb.).

5. nap: Halong-öböl, Trang An (Száraz Halong-öböl)
Egy könnyű reggeli után még tovább gyö­nyör­köd­het­nek utasaink ebben az egyedül­álló tájban, majd egy bőséges étke­zéssel zárul hajó­kirán­du­lásunk. A késő déle­lőtti órákban indu­lunk tovább autó­busszal Vietnam egy másik csodás táj­egy­sé­géhez, Trang An-ba, amit szoktak Száraz Halong-öbölnek is nevezni. Az elne­vezés találó, hiszen hasonló a táj, csak itt a kü­lön­le­ges formájú hegyek erde­jében nem tengervíz van, hanem rizs­földek. A mai nap délu­tánján egy kis buszos köruta­zást teszünk ezen a titok­zatos tájon (fotó­szü­nettel), majd elfog­laljuk a szállodai szobákat a szom­szé­dos nagy­vá­rosban, Ninh Binh-ben (1 éj).

6. nap: Tam Coc csónaktúra, Hanoi
Kora délelőtt egy másfél órás csónak­túrán veszünk részt a Száraz Halong-öbölben. A kellemes csóna­kázás során a turisták nem győznek álmél­kodni a hely szépsé­gén. Ez a keskeny vízi út 3 alkalommal is egy-egy barlangon megy keresztül, ami még izgal­ma­sabbá teszi a kirán­du­lást. (A Trang An – a Száraz Halong-öböl – is része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek.) Késő délelőtt Hanoiba utazunk, ahol még marad idő a rend­kívül egzo­tikus, nyüzsgő óváros felfe­de­zésére.
Délután transzfer a repülő­térre, elutazás Laosz első számú turis­ta­vá­ro­sába, a régi királyi városba, Luang Prabangba, szállás (2 éj).

7. nap: Luang Prabang, Pak Ou
Laosz kul­tu­rá­lis fővárosa, Luang Prabang nagy hegyek között talál­ható, a Mekong és a Nam Khan folyók talál­ko­zá­sánál, sokak szerint Kelet-Ázsia egyik legvon­zóbb városa (UNESCO vi­lág­örök­ség). Számos szép, a francia gyarmati korból szár­mazó épület talál­ható itt és több mint 30 budd­hista kolostor, az utazók úgy érzik, hogy Luang Prabangban megállt az idő.
Reggeli előtt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség lesz részt venni azon az egye­dülálló szer­tar­táson, mely során több száz buddhista szerzetes végig­vonul a városon, és adomá­nyokat, elemó­zsiát gyűj­tenek a helyi lakos­ságtól. A délelőtti vá­ros­né­zésen megte­kintjük az egykori királyi palo­tában lévő Nemzeti Múze­umot, valamint a leg­szebbnek tartott kolostort, a Wat Xieng Thong-ot (magyarul: Arany Város Kolostor). Fotó­szü­netet tartunk majd a Mekong és a Nam Khan folyók talál­ko­zá­sánál, és lehe­tő­ség lesz felmenni a város­köz­pont­ban talál­ható Phou Si hegyre (gyönyörű pano­ráma). Délután szabad program, lehe­tő­ség a han­gu­la­tos város­köz­pont egyéni felfe­de­zé­sére (kolos­torok, kávézók, boltok stb.), vagy:
Fakul­tatív program: hajózás a Mekong folyón, Pak Ou barlang, laoszi falvak
Utazás kisbu­szokkal a Mekong folyó mentén, egzo­tikus falvakon keresztül Pak Ou faluba. Láto­gatás a folyó mellett lévő Pak Ou barlangban (szám­talan Buddha-szobor), majd hajóval térünk vissza Luang Prabangba. A Mekong Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb folyója, a kb. 70 perces séta­ha­józás során szép tájakban gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben elefántok is felbuk­kan­hatnak.
A fakultatív program ára: 10 USD (a helyszínen fizetendő). A kora esti órákban még lá­to­ga­tást teszünk a város hagyo­mányos „esti piacán”.

8. nap: Kuangsi vízesések, hmong falu, Luang Prabang, Siem Reap
Luang Prabang kör­nyé­kének leg­szebb termé­szeti látvá­nyos­ságát jelentik a dzsun­gelben lévő Kuangsi vízesések. A könnyű séta során még ázsiai medvéket is tanul­má­nyoz­hatunk egy kis állat­kertben. Vissza­útban Luang Prabang felé is­mer­ke­dés egy hmong faluval. (A hmong egy hegyi törzs, Laosz északi részén élnek rend­kívül egyszerű kö­rül­mé­nyek között.)
A déli órákban még marad egy kis idő Luang Prabangban (az érdek­lő­dőkkel lehe­tő­ség lesz még egy érdekes kolostor meg­te­kin­té­sé­re), majd transzfer a repülő­térre, elutazás Kambo­dzsába, Siem Reap városba, mely Angkor ősi romjai köze­lében talál­ható.
Siem Reap az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turista­köz­ponttá, ma már több száz szálloda, szám­talan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban. A megér­kezés után transzfer a szállo­dába (3 éj), majd a kora esti órákban lehe­tő­ség vásár­lásra, néze­lő­désre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszony­lag jó minő­ségben termé­keket (óriási árubőség, kedvező árak).

9. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat, Bakheng
Angkor, a hatalmas Khmer Birodalom fővárosa a közép­korban nagyobb volt bármelyik európai városnál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­te­le­nedett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még romja­iban is lenyű­göző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyo­mást a turis­tákra. Igazából egy kb. 200 négy­zet­ki­lo­mé­teres terü­leten több tucat romte­rület van, ezek közül a leg­fon­to­sabbakat tudjuk megmu­tatni utasa­inknak. Délelőtt az első prog­ramunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot körbe­vevő városfal kerü­lete 12 kilo­méter, a fal magas­sága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép dombor­mű­vekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komp­lexum a Phimeanakas temp­lommal, a piramis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szentély. Ez utóbbi kü­lön­le­gessége a szám­talan torony, minde­gyiknek a tetején 4-4 titok­zatosan mosolygó arc (óriási kövekből kifa­ragva). Angkor Thom után a sokak által legjobban kedvelt Ta Prohm romte­rület követ­kezik. Valaha ez egy budd­hista temp­lom­együttes volt, kü­lön­le­ges­sége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régészek itt a romokat meghagyták olyan álla­potban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszövik az egész épü­let­együt­test. A délutáni programunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mények közül. Ez a XII. században épült szentély állítólag a világ leg­na­gyobb vallásos épít­ménye. A mai kirán­dulás zárá­saként felsé­tálunk a közeli Bakheng-dombra, ahol szintén van egy nagy­mé­retű temp­lomrom, de a turisták több­sége inkább a napnyugta élmé­nyéért keresi fel ezt a helyet. (Ha nyugaton felhős az ég, akkor csak a környező tájban gyö­nyör­köd­he­tünk.)

10. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu
Siem Reap közelében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén rengeteg ember él csónakokra épített fahá­zakban, viskókban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk délelőtt egy kis hajó­ki­rán­dulás kere­tében. Ezt követően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nem­zeti Múze­umot. A 2007-ben átadott kiváló múzeum jó kiegé­szítést ad az Angkorban látot­takhoz. Délután lá­to­ga­tást teszünk a „Kambo­dzsai Kultu­rális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­képpen az egész országot megis­mer­hetjük néhány óra lefor­gása alatt: híres emberek viasz­fi­gurái; jele­netek a törté­ne­lemből; fontos épít­mények makettjei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ságban; show­műsorok, táncbe­mu­tatók – és mindez egy szép trópusi kertben.

11. nap: Banteay Srei, Banteay Samre
Délelőtt sza­bad­idő, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­céjénél. Délután további Angkorhoz kapcso­lódó látni­va­lókkal is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Citadellája) nevű komp­lexumhoz. Külön­le­ges­sége a rengeteg szép dombor­műben, kőfa­ra­gásban rejlik, szokták nevezni a khmer művészet ékszer­do­bozának is. Ezt köve­tően a Banteay Samre temp­lomot nézzük meg Angkorban, majd transzfer a repülő­térre, elutazás a közeli Bangkokba, onnan egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal az Indo­kínai-félszigetre és vissza egyszeri át­szál­lás­sal, további leszállások nélkül (érkezés Ho Chi Minh Citybe, elutazás Bangkokból). Az Indokínai-félszigeten belül Ho Chi Minh Cityből Hanoiba, Hanoiból Luang Prabangba, Luang Prabangból Siem Reapba és Siem Reapból Bangkokba repülőgéppel utazunk (közvetlen járatokkal), a helyszíneken lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal tör­té­nik az utazás. (Megjegyzés: Laoszban a cso­por­tot mikrobuszokkal szállítják, mert Luang Prabang kör­nyé­kén a keskeny uta­kon nagy buszok nem tudnak közlekedni.)

Szállás: 9 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban (illetve a Halong-öbölben 4 csil­la­gos hajón), kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. A szállodákhoz több­nyi­re úszó­me­den­ce is tartozik.

Ellátás: 9 büféreggeli és 11 főétkezés (ebéd vagy va­cso­ra). A 2. naptól a 11. napig minden nap van legalább egy főétkezés, a 4. napon ebédet és va­cso­rát is biztosítunk.

Időpontok, Részvételi díjak
2017. nov. 1-12. - 675.000 Ft + reptéri illeték
2017. nov. 15-26. - 675.000 Ft + reptéri illeték

A reptéri illeték 2017 áprilisában kb. 126.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az Indokínai-félszigeten belüli 4 repülőjáratot is), a 9 éj­sza­kai szál­lást, 9 büfé­reg­gelit, 11 főét­ke­zést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a Halong-öbölbeli kétnapos hajózást a fenti prog­ram­leírás szerint, vala­mint a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elégedettek a munkájukkal). Utasonként összesen kb. 38 dollárra kell számítani.

Egyágyas felár: 149.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Vízumdíjak:   
Katar: ingyenes vagy kb. 28 USD
Vietnam: 25 USD
Laosz: 31 USD
Kambodzsa: kb. 8.900 Ft
Az előzetesen kiállított katari tranzitvízum díja ingyenes, érkezéskor a reptéren kiállított vízum díja kb. 28 USD. A katari vízum díja bank­kártyával, a vietnami és a laoszi vízumok díjai pedig készpénzben a helyszínen fizetendők.

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…