Thaiföld a Távol-Kelet varázsa III. - lá­to­ga­tással Angkorba és környékére

Utunk során egyik megállónk Lopburi, egy ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak...

 1. nap:
Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy tipikus thai étte­remben jelleg­zetes thai­földi éte­lekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltözött thai táncosok bemu­ta­tójában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.900 Ft (garantált prog­ram).

3. nap: Bangkok
Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­ke­ivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lomával és a szemet gyö­nyör­köd­tető Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben. A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) város­néző prog­ramokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­céjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Autó­buszos kirán­dulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi eső­erdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lyaikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsungelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katona­te­me­tőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – garantált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi
Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai kirá­lyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszá­za­dokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció köz­pontja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­remben. A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak. To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai
Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thai­földön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli nép­rajzi múze­umban, ahol főleg fából és bam­buszból készített helyi hasz­ná­lati tár­gyakat mutatnak be. Közép-thai­földi kirán­du­lásunk fő állo­mása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai király­ság a thai törté­nelem első nagy kor­szaka volt. Az arany­kor­ként emle­getett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsun­gel borított. Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, Siem Reap (Kambodzsa)
A délelőtti programunk Thaiföld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részé­ből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épü­le­tének máso­latát is fel­épí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és nép­raj­zával. Ezt követően to­vább­uta­zás Kambo­dzsába, érkezés Siem Reapba a kora esti órákban, a szállodai szobák elfog­lalása (3 éj). Siem Reap városa Angkor ősi romjai köze­lében talál­ható, az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turista­köz­ponttá. Ma már több száz szálloda, szám­talan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban.

8. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat, Bakheng
Angkor, a hatalmas Khmer Biro­dalom fővá­rosa a közép­korban nagyobb volt bárme­lyik euró­pai városnál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­te­le­nedett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még romja­iban is lenyű­göző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyo­mást a turis­tákra. Igazából egy kb. 200 négyzet­ki­lo­mé­teres terü­leten több tucat romte­rület van, ezek közül a leg­fon­to­sab­bakat tudjuk megmu­tatni utasa­inknak. Délelőtt az első prog­ramunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot körbe­vevő város­fal kerü­lete 12 kilométer, a fal magas­sága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép dombor­mű­vekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komp­lexum a Phimeanakas temp­lom­mal, a pira­mis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szentély. Ez utóbbi kü­lön­le­gessége a szám­talan torony, minde­gyiknek a tetején 4-4 titok­za­tosan mosolygó arc (óriási kövekből kifa­ragva). Angkor Thom után a sokak által legjob­ban kedvelt Ta Prohm romte­rület követ­kezik. Valaha ez egy budd­hista temp­lom­együttes volt, kü­lön­le­ges­sége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régé­szek itt a romokat meg­hagyták olyan álla­potban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszö­vik az egész épü­let­együt­test. Ebéd egy helyi étte­remben, majd a délutáni prog­ramunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mé­nyek közül. Ez a XII. században épült szentély állí­tólag a világ leg­na­gyobb vallásos épít­ménye. A mai kirán­dulás zárá­saként felsé­tálunk a közeli Bakheng-dombra, ahol szintén van egy nagy­mé­retű temp­lom­rom, de a turisták több­sége inkább a napnyugta élmé­nyé­ért keresi fel ezt a helyet. (Ha nyugaton felhős az ég, akkor csak a környező tájban gyö­nyör­köd­he­tünk.) Az estét Siem Reapban töltjük, ahol lehe­tő­ség lesz vásár­lásra, néze­lődésre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszonylag jó minő­ségben termé­keket (óriási áru­bőség, kedvező árak).

9. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu
Siem Reap köze­lében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén ren­ge­teg ember él csóna­kokra épített fahá­zakban, vis­kók­ban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk délelőtt egy kis hajóki­rán­dulás kere­tében. Ezt követően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nemzeti Múze­umot. A 2007-ben átadott kiváló múzeum jó kiegé­szí­tést ad az Angkorban látot­takhoz. Ebéd egy helyi étte­remben, majd lá­to­ga­tást teszünk a „Kambo­dzsai Kultu­rális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­képpen az egész orszá­got megis­mer­hetjük néhány óra lefor­gása alatt: híres emberek viasz­fi­gurái; jele­netek a törté­ne­lemből; fontos épít­mé­nyek makett­jei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ságban; show­mű­sorok, tánc­be­mu­ta­tók – és mindez egy szép trópusi kertben.

10. nap: Banteay Srei
Délelőtt egy újabb Angkorhoz kapcso­lódó látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Cita­dellája) nevű komp­lexumhoz. Külön­le­ges­sége a rengeteg szép dombor­műben, kőfa­ra­gásban rejlik, szokták nevezni a khmer művé­szet ékszer­do­bo­zának is. Ezt követően búcsú Kambodzsától, vissza­uta­zás Thaiföldre, szállás Pattaya mellett, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

11. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsi­ának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő étter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb. Félnapos kirán­dulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­táción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a láto­ga­tókat. Fakultatív program: Alcazar show. Látvá­nyos revü­műsor a híres transz­vesztita együttes előadá­sában. A fakultatív program ára: 5.800 Ft (garantált program).

12. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget
Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget. Egész napos kirán­dulás a Para­dicsom-szigetre (Samet Island), stran­dolási lehe­tő­ség. A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­színen fize­tendő, garantált indulás.

13. nap: Pattaya, Mini Sziám
Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­te­inek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maket­teket nap­pali fényben és esti díszki­vi­lá­gí­tásban is meg­cso­dálhatják.

14. nap: Pattaya, Elefánt farm
Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirán­dulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­ga­tókat a farm központ­jába, az ebéd hely­szí­nére.
A fakultatív program ára: 18.700 Ft (ebéddel) – garantált indulás. Este transzfer a bang­koki repülő­térre, elutazás Thai­földről.

15. nap: Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön és Kambodzsában lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

A menetrend szerinti repülőjáratok Európa és a célállomás között nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Eze­ken a nagyméretű gépeken általában jóval ké­nyel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gé­pek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás: 12 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (a szál­lo­dáknak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szobákban légkondicionáló, műholdas tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll uta­sa­ink rendelkezésére).

Ellátás: Büféreggeli, a 3., az 5., a 6., a 8. és a 9. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív va­cso­ra a 4. naptól.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 28 - febr. 11.     389.000 Ft + reptéri ill.
2016. febr. 18 - márc. 3.     389.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 8-22.         379.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 103.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a felsorolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 8. és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Vacsora felár:    52.900 Ft (10 bőséges vacsora a 4. naptól)
Egyágyas felár:    122.800 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap
 
Vízumdíj Kambodzsába:    kb. 8.500 Ft

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…