Thaiföld a Távol-Kelet varázsa II. - nagy thaiföldi körutazás

A vá­ros­né­zés fény­pont­jai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lo­mával és a szemet gyö­nyör­ködtető Hajnal Temp­loma...

 1. nap:
Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Bang­kok­ba.

2. nap: Bangkok
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program. Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus tán­cok. Vacsora egy tipikus thai étte­remben jelleg­zetes thai­földi éte­lekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltö­zött thai táncosok bemu­ta­tó­jában gyö­nyör­köd­he­tünk.
A fakultatív program ára: 6.900 Ft (garantált prog­ram).

3. nap: Bangkok
Thaiföld fővárosa sokarcú­sá­gával, trópusi furcsa­sá­gaival, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­ke­ivel, egzo­tiku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pont­jai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lo­mával és a szemet gyö­nyör­ködtető Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi ét­te­remben. A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasa­ink, mint a Bangkokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző prog­ra­mokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai fo­lyó, Nakhon Pathom
Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­céjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pat­hom
Autóbuszos kirán­dulás Bangkoktól nyugatra. Először a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi esőerdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­na­lat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nem­ze­ti­sé­gű hadifoglyaikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsun­gelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd láto­gatás a katona­te­metőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – ga­ran­tált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi
Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palo­ta­együt­tesben, mely a thai kirá­lyok nyári rezi­den­ciája volt (gyö­nyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a vá­ros évszá­za­do­kon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció köz­pontja volt, mígnem a bur­maiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a tró­pusi környe­zetben lenyű­göző hatást gya­ko­rolnak a turis­tákra (temp­lo­mok, kolos­torok, Budd­ha-szobrok, kise­rődök stb.). Ebéd egy he­lyi étte­rem­ben. A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi vá­ros, ahol a khmer (kam­bodzsai) építő­mű­vészet szá­mos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom e­lőtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében ta­lán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Ma­jom temp­lom, melyet valóban majmok laknak. To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföldeken ke­resz­tül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai, Lampang
Phitsanulok fő szen­zációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­szerűbb Buddha ábrázolás Thai­földön. A temp­lom meg­te­kin­té­se után láto­gatás Sukhothai romváro­sába (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. században virágzó Sukhothai ki­rály­ság a thai törté­nelem első nagy korszaka volt. Az a­rany­kor­ként emle­getett első független Thai Király­ság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, me­lyet a XX. század köze­péig dzsungel borított. E­béd egy helyi étte­remben, majd utazás északi i­rány­ba. Lampang köze­lében az egyik legszebbnek tar­tott észak-thai stílusú temp­lomot, a Phra That Lam­pang Lu­an­got csodál­hatjuk meg. Ezután rövid vá­ros­né­zés Lam­pang­ban lovas szeke­rekkel, melyek még ma is i­gen kedvelt és haszná­latos közle­kedési esz­köz­nek szá­mí­tanak ebben a városban. Szállás Lam­pang­ban (1 éj).

7. nap: Phayao-tó, hegyi törzsek, Arany­há­romszög, hajózás a Mekong folyón
Elutazás Lampangból az ország északi csücske felé, útközben megálló a han­gu­la­tos Phayao-tónál. A déli ó­rák­ban néhány hegyi törzs, köztük a padongok (hosszú­nya­kúak) életével ismer­ked­hetünk meg. A he­gyek közt megbúvó kis falvakban az évszá­zadok so­rán sajátos kultúrák alakultak ki. A nap további ré­szét a híres Arany­három­szögben töltjük. Burma, La­osz és Thaiföld közös határ­vi­dékét hívják így, mely­nek falva­iban az ottlakók mákter­mesz­téssel és ó­pi­um e­lő­ál­lí­tással foglal­koztak évszá­za­dokon ke­resz­tül. Ebéd egy helyi étte­remben, majd hajó­ká­zás az or­szá­gok közötti határt jelentő Mekong fo­lyón.
Szállás Chiang Raiban (1 éj).

8. nap: Chiang Rai, Mae Kajan források, Chi­ang Mai
A Rong Khun temp­lom meg­te­kin­té­se. A hófe­hérben pom­pá­zó temp­lom egy thai kortárs festő­művész fan­tá­zi­adús alkotása. Ezt köve­tően utazás Chiang Mai­ba, útközben pihenő a Mae Kajan forró vizes forrá­sok­nál. Ebéd egy helyi étte­remben. Chiang Mai Thai­föld második leg­na­gyobb városa, egyben az é­sza­ki országrész fővá­rosa. Is­mer­ke­dés a híres é­szak-thai kézműves termékek készí­té­sével: gyö­nyö­rű­en díszített papír­ernyők, fafa­rag­ványok, selyem­áruk. Szállás Chiang Maiban (1 éj).
Fakultatív program: Khantoke vacsora és észak-thai táncok bemutatója
A fakultatív program ára: 4.900 Ft (garantált prog­ram).

9. nap: Chiang Mai, Elefánt szafari, Orchidea farm
Látogatás egy elefánt farmon, ahol bemutatót lát­ha­tunk arról, hogy a helyiek milyen munkákra tud­ják hasz­nálni az elefántok erejét a dzsungelben.
Fakultatív program: Elefánt szafari Lehe­tőség egy kisebb túrát tenni elefánt­háton, majd ökör­fo­gattal közle­kedve ismer­ked­hetnek meg a láto­gatók a környék élővi­lá­gával. A program utolsó része­ként tuta­jozás a Mae Tang folyón.
A fakultatív program ára: 11.200 Ft (garantált in­du­lás). Ebéd egy helyi étte­remben, amely egy orchidea farmon talál­ható. Az észak-thai­földi köru­tazás utolsó prog­ramja a Chiang Mai mellett egy domb­tetőn ma­ga­sodó gyönyörű Wat Doi Suthep meg­te­kin­té­se, me­lyet az ország egyik legszen­tebb helyének tar­ta­nak. Az esti órákban elutazás repülő­géppel Bangkokba, szál­lás (1 éj).

10. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje
Utazás Pattayára. Útközben láto­gatás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, lehe­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is. A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Thai­föld skan­zenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thai­föld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is fe­lé­pí­tet­ték. A láto­gatók itt néhány óra alatt megis­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kin­cse­ivel és népraj­zával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (3 éj).

11. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget
Szabad program Pattayán.
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő ét­ter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­sé­gek, ren­ge­teg nap­fény, úszó­me­dencék, kirán­du­lá­si lehe­tő­sé­gek stb.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget
Egész napos kirán­dulás a Para­dicsom-szigetre (Sa­met Island), stran­dolási lehe­tő­ség.
A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­szí­nen fize­tendő, garantált indulás.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revü­műsor a híres transz­vesz­tita együttes előa­dásában.
A fakultatív program ára: 5.800 Ft (garantált prog­ram).

12. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert, Mi­ni Sziám
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­tá­ción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a láto­gatókat. A késő délutáni órákban látogatás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nye­inek makettjei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épüle­teinek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dé­lu­tán érkezik ide a csoport, így a maketteket nap­pa­li fényben és esti díszki­vi­lá­gításban is meg­cso­dál­hat­ják.

13. nap: Pattaya
Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szo­bá­kat). Este transzfer a bangkoki repülő­térre, elutazás Thai­föld­ről.

14. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri átszállással Bangkokig és vissza, Thaiföldön lég­kon­dicio­nált autó­busszal. A 9. napon Chiang Maiból Bangkokba repülőgéppel.
A menetrend szerinti repülőjáratok Európa és a célállomás között nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. E­ze­ken a nagyméretű gépeken általában jóval ké­nyel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gé­pek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zésre használnak az utazási irodák.

Szállás: 11 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (a szál­lo­dáknak van saját szabadtéri úszó­me­den­céje, a szobákban légkondicionáló, mű­hol­das tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll u­ta­saink rendelkezésére).

Ellátás: Büféreggeli, a 3., 5., 6., 7., 8. és 9. napon ebé­det is kapnak a csoportok / fakultatív va­cso­ra.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 5-18.         355.000 Ft + reptéri ill.
2016. jan. 26 - febr. 8.     369.000 Ft + reptéri ill.
2016. febr. 2-15.         375.000 Ft + reptéri ill.
2016. febr. 17 - márc. 1.     369.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 103.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (be­le­értve Thaiföldön a belső járatot is), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a felsorolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szük­sé­ges belé­pő­dí­ja­kat, a 11 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 7., 8., és 9. napon e­bé­det is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­kodást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a budapesti érkezésig és a he­lyi idegenvezetéseket.

Vacsora felár:    37.400 Ft
(7 bőséges vacsora a 4., 5., 6., 7. és a 10., 11., 12. napon. A többi napon nincs vacsora, de azokon a na­po­kon van ebéd vagy esti fakultatív program va­cso­rával.)
Egyágyas felár:    110.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…