Thaiföld a Távol-Kelet varázsa I. - körutazás és üdülés

Thaiföld fővárosa sokarcú­ságával, trópusi furcsa­sá­gaival, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­keivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot...

 1. nap: Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Bang­kokba.

2. nap: Bangkok
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pi­he­nés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok
Vacsora egy tipikus thai étte­remben jelleg­zetes thai­földi ételekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltözött thai táncosok bemu­ta­tójában gyö­nyör­köd­he­tünk. A fakultatív program ára: 6.900 Ft (garantált prog­ram).

3. nap: Bangkok
Thaiföld fővárosa sokarcú­ságával, trópusi furcsa­sá­gaival, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­keivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fénypontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lomával és a szemet gyönyör­köd­tető Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben. A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bang­kokban szokásos fél­na­pos (3-4 órás) város­néző prog­ramokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszóme­den­cé­jénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom. Autóbu­szos kirán­dulás Bang­koktól nyugatra. Először a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi esőerdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­na­lat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nem­ze­ti­sé­gű hadi­fog­lya­ikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsun­gelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd láto­gatás a kato­na­te­metőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – garantált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi
Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai királyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszá­za­dokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­lizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­remben. A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak. To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai
Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­szerűbb Buddha ábrá­zolás Thaiföldön. Ennek meg­te­kin­té­se után láto­gatás egy közeli néprajzi múze­umban, ahol főleg fából és bambuszból készített helyi haszná­lati tár­gyakat mutatnak be. Közép-thaiföldi kirán­du­lásunk fő állomása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai királyság a thai törté­nelem első nagy korszaka volt. Az arany­kor­ként emle­getett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsungel borított. Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Krokodil farm, Thaiföld skanzenje
Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben láto­gatás a világ egyik leg­na­gyobb krokodil farmján, lehe­tő­ség a krokodil show meg­te­kin­té­sé­re is. A kö­vet­ke­ző programunk Thaiföld skan­zenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részéből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épüle­tének máso­latát is felé­pí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt megis­mer­ked­hetnek szinte az egész ország építé­szeti kin­cseivel és népraj­zával. Szállás Pattaya mellett, ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő ét­ter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszó­me­dencék, kirán­dulási lehe­tő­ségek stb. Félnapos kirán­dulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­tá­ción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koztatja a láto­gatókat.
Fakultatív program: Alcazar show
Látvá­nyos revü­műsor a híres transz­vesztita együttes előadá­sában. A fakultatív program ára: 5.800 Ft (garantált prog­ram).

9. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget
Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget
Egész napos kirán­dulás a Para­dicsom-szigetre (Samet Island), stran­dolási lehe­tő­ség. A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, garantált indulás.

10. nap: Pattaya, Mini Sziám, Szabad program Pattayán.
A késő délutáni órákban láto­gatás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyeinek makettjei látha­tóak Földünk leghí­resebb épü­le­te­inek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maket­teket nappali fényben és esti díszki­vi­lá­gításban is meg­cso­dál­hatják.

11. nap: Pattaya, Elefánt farm. Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).
Fakultatív program: Elefánt farm
Félnapos kirán­dulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­gatókat a farm köz­pont­jába, az ebéd hely­színére. A fakultatív program ára: 18.700 Ft (ebéddel) – garantált indulás.
Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülőjáratok Európa és a célállomás között nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Eze­ken a nagyméretű gépeken általában jóval ké­nyel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás: 9 éj­sza­ka + egy fél nap 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (a szál­lo­dák­nak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szobákban légkondicionáló, mű­holdas tv, tele­fon, hűtőszekrény vagy minibár áll uta­saink ren­del­ke­zé­sére).

Ellátás: Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. nap­tól.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 10-21.         277.000 Ft + reptéri ill.
2016. febr. 19 - márc. 1.     287.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 10-21.         277.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 103.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a felsorolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 9 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti in­du­lástól a budapesti érkezésig és a helyi ide­gen­ve­zetéseket.

Vacsora felár:    41.500 Ft (7 bőséges vacsora a 4. naptól)
 
Egyágyas felár:    91.900 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…