Mesebeli India III. - Mumbai (Bombay), Rajasthan, az Arany Háromszög, Khajuraho és Varanasi

A Mesebeli India III. programunk igazából a köz­ked­velt II. program meghosszab­bítása az Arany Há­rom­szögtől keletre. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók er­re­felé egyrészt Khajuraho pompás temp­lomai a vi­lág­hírű erotikus szobor­cso­por­tokkal, másrészt pe­dig a Gangesz-parti Varanasi, a hindu vallás leg­szen­tebb helye.


1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Mumbai (Bombay) nemzet­közi repülő­te­rére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget
A közel húszmilliós Mumbai (az egykori Bombay) India leg­for­gal­masabb kikö­tő­városa, az ország gazda­sági köz­pontja, a világ filmipa­rának leg­na­gyobb centruma (Bollywood). A félnapos vá­ros­né­zés során látjuk a belváros leghí­resebb épüle­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, valamint láto­gatást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban. Délután hajó­kirán­dulás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lo­maihoz, melyek szo­rá­szati remek­műveket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).

3. nap: Mumbai (Bombay), Udaipur
Transzfer Mumbai repülőterére, utazás Rajasthan tar­to­mány legdélebbi részébe, Udaipur váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, majd transzfer a szállodába (2 éj).

4. nap: Udaipur
A tavak városa, a hegyekkel körülvett Udaipur sokak sze­rint India legro­man­ti­ku­sabb tele­pülése, nem vé­letl­enül nevezik a Kelet Velen­cé­jének. Az egész na­pot itt töltjük, ismer­ke­dünk a város mese­szép pa­lo­táival, temp­lomaival, kert­jeivel, szige­teivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­cióját, a ma­ha­radzsa lenyű­göző városi palota­együt­tesét is.

5. nap: Ranakpur
Indulás északi irányba. Útközben megálló Ranak­pur­ban, ahol egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együt­test nézünk meg (talán a legszebb dzsain temp­lom In­di­ában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 már­vány­ból faragott oszlop tartja, melyek között nincs két egy­forma, egyik szebb, mint a másik.
To­vább­uta­zás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodh­pur­ba, Rajasthan tarto­mány második leg­na­gyobb váro­sába, szállás (2 éj).

6. nap: Jodhpur, Mandore
Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épü­le­tét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan pa­lo­tát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér már­vány mauzó­le­umot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a vá­ros fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehrangarh vár­kas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. Délután kirán­dulás egy évszá­za­dokkal ezelőtt elha­gyott fővá­rosba, Mandoréba. A romok és az egykori u­ral­kodók mauzó­leumai most egy nagyon szép kert­ben állnak.

7. nap: Pushkar
Utazás Jaipur irányába. Útközben egy kis kitérőt te­szünk a „400 temp­lom váro­sába”, Pushkarba, mely egy bájos tó partján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­iz­mus főiste­nének csak nagyon kevés temp­lomot szen­tel­tek egész Indiában. Szállás Jaipurban (2 éj).

8. nap: Amber-erődpalota, Jaipur
Először néhány Jaipur körüli látni­va­lóval ismer­ke­dünk. Amberben azt a hatalmas XVI. századi erőd­pa­lo­tát nézzük meg, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről ta­lán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül ren­ge­teg kincset rejt, való­ságos para­di­csoma a mű­vé­szetek kedve­lő­inek. A rész­vételi díj tartalmazza a fel­ju­tást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz le­he­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is megkö­ze­líteni. Ennek felára kb. 10 USD/fő. Ezt köve­tően fotó­szü­netet tartunk a roman­tikus Jal Ma­hal­nál (a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sa­gar-tó vizén), majd a Gaitort tekintjük meg (mű­vé­szi ural­kodói sírem­lékek). Délután Jaipurban, a híres „rózsa­színű városban” meg­néz­zük a maha­radzsa elbűvölő városi palo­ta­együt­tesét, valamint a régi India fejlett csilla­gá­szati is­me­reteit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Man­tar). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­gatás sem ma­rad­hat ki a programból.
Vacsora után indiai est a szál­lo­dá­ban: rövid ízelítőt kap­nak utasaink a tradi­cio­nális indiai táncokból, va­la­mint indiai zenekar szóra­koz­tatja az érdek­lő­dőket.

9. nap: Jaipur, Fatehpur Sikri
A délelőtt egy részét még Jaipurban töltjük: fotó­szünet a Szelek palo­tájánál, majd az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körülvett óváros jelleg­zetes ró­zsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat és fotó­szünetet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Al­bert Hallnál. Ezután búcsú Jaipurtól, utazás Agra irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mel­lett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Né­hány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palo­ta­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­lenül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­sze­rű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se u­tán to­vább­uta­zás Agrába, szállás (2 éj).

10. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. E­lő­ször a szom­szé­dos Sikand­rában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a ha­tal­mas Agrai erőd meg­lá­to­ga­tá­sa következik. Ben­ne talál­ható Akbar császár gyönyörű palota­komp­lexuma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ék­szer­do­boznak” is szokták nevezni). A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült épít­mény szépsé­gét nem lehet leírni, látni kell. Nem vélet­lenül válasz­tották be néhány éve a mos­ta­ni világ 7 csodája közé.

11. nap: Gwalior
Utazás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­latú városba, Gwa­li­orba. Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriznek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után megnézzük a fényűző Jai Vilas palotát is, majd indulunk tovább déli-délkeleti irányba. Szállás Orchhában (1 éj).

12. nap: Orchha, Khajuraho
A délelőtt nagyobbik részét Orchhában töltjük. Az egykori királyi szék­hely kissé kiesik a fő turista útvo­na­lakból, ezért aztán az utazók itt még egy kis darab eredeti Indiával talál­koz­hatnak. Séta az ősi ural­ko­dói paloták, temp­lomok és romok között. Láto­gatás a pom­pás Jahangir Mahal palota­együt­tesben és a gyö­nyö­rű Lakshmi Narayan-temp­lomban. Ezt köve­tően utazás kelet felé, Khajurahóba. Ebben az isten háta mögötti faluban talál­ható az az 1000 é­ves épü­let­együt­tes, mely az indiai temp­lom­építé­szet csú­csát jelenti. Valaha több mint 80 temp­lom volt ebben az ősi városban, melyek a tele­pülés XIII. szá­za­di hanyat­lása után 700 évig voltak elrejtve egy sű­rű erdőben. Az angolok fedezték fel újra ezt a cso­dát a XIX. században. A temp­lomok kü­lön­le­ges­sé­gét a számtalan szobor­dísz adja, melyek iste­ne­ket, isten­nőket, harco­sokat, tánco­sokat ábrá­zol­nak, de a világ­hír­nevet az erotikus jelene­teket áb­rá­zoló szob­roknak köszön­hetik. Megér­kezés után a temp­lomok keleti csoportját néz­zük meg, majd elfog­laljuk a szállodai szobá­inkat (2 éj).

13. nap: Khajuraho – nyugati temp­lomok, Panna Nemzeti Park
Délelőtt a khajurahói temp­lomok nyugati csoport­já­hoz láto­gatunk. Itt talál­ható a 31 méter magas Kan­da­riya Mahadeva temp­lom, melyet a leg­szebb­nek tartanak Khajurahóban. Ezután terep­já­rókkal kirán­dulás a közeli Panna Nem­ze­ti Parkba, ahol sokféle vadállat él (pl. tigrisek, pár­du­cok, hiénák, növény­evő patások, hüllők, kü­lön­le­ges madarak stb.).

14. nap: Khajuraho – falusi élet, Varanasi
Reggeli után bejárjuk Khajuraho falut, és így uta­sa­ink bete­kin­tést nyerhetnek az indiai falusi é­let­be.
Ezt köve­tően transzfer Khajuraho repülő­terére, utazás Varanasiba, a világ egyik legősibb váro­sába. A Gan­gesz-parti metro­polisz a hinduk legszen­tebb vá­ro­sa, hasonló szerepe van számukra, mint Mek­ká­nak a muszlimok esetében. Érdekes a siká­to­ros óváros, a szám­talan temp­lom, de a fő látni­valót a Gan­gesz partjára ezrével érkező zarán­dokok és az ál­ta­luk vég­zett szer­tar­tások jelentik. A kora esti órákban már részt veszünk egy csóna­ká­zá­son, hihe­tetlen látvány lesz az Aarti, az esti tűzszer­tar­tás. Szállás Varanasiban (2 éj).

15. nap: Varanasi, Sarnath
Korai ébresztő, majd a varanasi prog­ramunk csúcs­pontja követ­kezik: csóna­kázás napkel­tekor a Gan­ge­szen a ghatok (lépcső­sorok) mentén, ahol meg­fi­gyel­hetjük a zarán­dokok reggeli tevé­keny­ségét. Dél­e­lőtt vissza­térünk a szállo­dába, a reggeli után egy kis pi­he­nő követ­kezik. A nap további részében Varanasi egyéb látni­va­lóival is­mer­kedünk (hindu temp­lomok, egyetem, híres se­lyem­gyár stb.), valamint egy kirán­dulást teszünk a kö­ze­li Sarnathba, egy másik világ­vallás szent he­lyé­re. A hagyo­mány szerint Buddha a megvilá­go­so­dá­sa után itt tartotta első prédi­ká­cióját több mint 2500 évvel ezelőtt (romkert, sztúpák, buddhista temp­lomok, ér­de­kes múzeum).

16. nap: Delhi
Transzfer Varanasi repülőterére, utazás Delhibe. Dél­u­tán elkezdjük az is­mer­ke­dést a várossal (India-ka­pu, Parlament, Elnöki Palota stb.). Szállás Del­hi­ben (1 éj).

17. nap: Delhi
Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, mely­nek során mind Ódelhi, mind Újdelhi legfon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (In­dia leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi em­lék­műve), a Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), Humayun mauzó­le­uma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal). Napközben ellá­to­gatunk Delhi egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyéhez, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág for­má­jú Bahai-temp­lomhoz is. A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este va­cso­ra a szálloda étter­mében. Ezt köve­tően transz­fer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás In­di­ából.

18. nap:
Érkezés Buda­pest­re a kora délutáni órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri átszállással (érkezés Mumbaiba, elutazás Del­hi­ből). Indiában Mumbai és Udaipur, Kha­ju­raho és Varanasi, Varanasi és Delhi kö­zött re­pü­lő­géppel, egyébként lég­kon­dicio­nált au­tó­busszal történik az utazás. Udaipurtól Jodh­pur­ig kb. 6 órás, Jodhpurtól Jaipurig kb. 9 ó­rás, Jai­pur­ból Agrába kb. 5 órás, Agrából Orchhába kb. 7 órás, Orch­há­ból Khajurahóba kb. 5 órás bu­szo­zás várható.

Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal job­bak a tömegközlekedésre használt bu­szok­nál, de számítsanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­ma­rad a Fehérvár Travel autó­buszos uta­zá­sain meg­szokott járművekétől.

Szállás: 16 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban. (Indiában a 4 csil­la­gos szál­lo­dák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szint­nek felelnek meg.)

Ellátás: Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 17. nap vacso­rá­já­ig (16 büféreggeli, 16 büfévacsora). Termé­sze­te­sen a repülőgépen is szolgálnak fel a nap­szak­nak megfelelő étkezést.

Időpontok, Részvételi díj
2017. nov. 2-19.     604.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 91.600 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülő­je­gyeket (bele­értve a 3 indiai belső járatot is), a 17 éj­sza­kai szál­lást fél­pan­zióval (a fenti leírás szerint), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fe­hér­vár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indu­lástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegen­ve­ze­té­seket és a fel­so­rolt progra­mo­kat (bele­értve a Panna Nemzeti Park belé­pő­díját), de nem tartal­mazza az egyéb belé­pő­dí­ja­kat.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként össze­sen kb. 45 dollárra kell számítani.

Egyágyas felár:    173.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A beutazáshoz vízum szükséges! Ami kb. 50 USD

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…