Mesebeli India II. - az Arany Háromszög, Rajasthan és Mumbai (Bombay)

A Mesebeli India II. programunk először bejárja a híres Arany Háromszöget: megnézzük Delhit (a fővárost), Agrát (a Taj Mahal városát) és Jaipurt (a lát­ni­va­lók­ban leggaz­da­gabb tarto­mány, Rajasthan fővá­rosát).

Ezt követően Rajasthan belseje felé vesszük az irányt, és megcso­dáljuk a tarto­mány né­hány kiemel­kedő látni­va­lóját Pushkarban, Jodh­pur­ban, Ranakpurban és Udaipurban. Innen Mum­ba­i­ba (Bombaybe) repü­lünk, és a ten­ger­par­ti met­ro­polisz megte­kin­tésével búcsú­zunk Indiától.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszál­lással Delhi nem­zet­közi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éj­fél körül (magyar idő szerint este 8 óra körül), transz­fer a szállodába (2 éj).

2. nap: Delhi
Késői reggeli után egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Új­del­hi legfon­tosabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Ja­ma Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gand­hi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az e­gyik legszebb hindu temp­lom), India kapu, Par­la­ment, Elnöki palota és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi to­ronnyal).

3. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura
Indulás Agra irányába. Delhi külvá­ro­sában meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág for­má­jú Bahai-temp­lo­mot. Délután pihenő Mat­hu­rá­ban, a hindu­izmus egyik legfon­to­sabb zarán­dok­he­lyén, Krishna szüle­tési helyén. Láto­gatás a Krish­na-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szál­lás (2 éj).

4. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mau­zóle­umát, majd a ha­tal­mas Agrai erőd meg­lá­to­ga­tá­sa követ­kezik. Ben­ne talál­ható Akbar császár gyönyörű palota­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Iti­mád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ék­szer­do­boznak” is szokták nevezni). A délutáni program fő attrak­ci­óját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült épít­mény szép­sé­gét nem lehet leírni, látni kell. Nem vélet­lenül válasz­tották be néhány éve a mos­ta­ni világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Jaipur
Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együt­test töb­bé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől függet­lenül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mel­let­te lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Jaipurba, a híres „rózsa­színű” városba. Az a­u­tó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett ó­vá­ros jelleg­zetes rózsa­színű ház­sorait, a város­ka­pu­kat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-sza­ra­cén stílusban épült Albert Hallnál. Termé­sze­te­sen a ba­zár­lá­to­gatás sem maradhat ki a prog­ramból. Szállás Jaipurban (2 éj).
Vacsora után indiai est a szál­lo­dá­ban: rövid íze­lí­tőt kapnak utasaink a tradi­ci­onális indiai táncokból, va­la­mint indiai zenekar szóra­koz­tatja az érdek­lő­dőket.

6. nap: Jaipur, Amber-erődpalota
Folytatódik a jaipuri vá­ros­né­zés. Fotó­szünet a Szelek palo­tájánál, majd megnézzük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­együt­tesét, valamint a régi India fej­lett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­ri­umot (Jantar Mantar). Délután néhány Jaipur körüli látni­va­lóval ismer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sír­em­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Ma­hal­nál. A festői tavi kastély szinte úszik a Man Sa­gar-tó vizén. Ezután kirán­dulás egy Jaipur melletti kisvá­rosba, Amberbe. Itt talál­ható az a hatalmas XVI. szá­za­di erőd­pa­lota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megépült a jaipuri városi palota. A kívülről ta­lán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül ren­ge­teg kincset rejt, való­ságos para­di­csoma a mű­vé­szetek kedve­lőinek. A rész­vé­teli díj tartal­mazza a fel­ju­tást az erődhöz dzsi­pekkel, de való­szí­nű­leg lesz le­he­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is megkö­ze­lí­teni. Ennek felára: kb. 10 USD/fő.

7. nap: Pushkar
Utazás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Ra­jast­han második leg­na­gyobb váro­sába. Útközben egy kis ki­té­rőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”, Push­kar­ba, mely egy bájos tó partján talál­ható. A vá­ros kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főis­te­nének csak nagyon ke­vés temp­lomot szen­teltek egész Indiában.
Szállás Jodhpurban (2 éj).

8. nap: Jodhpur, Mandore
Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épü­letét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan pa­lo­tát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér már­vány mauzó­leumot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé magasodó, mo­nu­men­tá­lis Mehrangarh vár­kas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. Dé­lu­tán kirán­dulás egy évszá­za­dokkal ezelőtt elha­gyott fővá­rosba, Mandoréba. A romok és az egykori ural­ko­dók mauzó­leumai most egy nagyon szép kert­ben állnak.

9. nap: Ranakpur
Utazás Udaipur váro­sába, Rajasthan legdélibb ré­szé­be. Útközben Ranakpurban egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együttest nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indi­ában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 márványból faragott osz­lop tartja, melyek között nincs két egy­forma, egyik szebb, mint a másik.
Szállás Udaipurban (2 éj).

10. nap: Udaipur
A tavak városa, a hegyekkel körül­vett Udaipur sokak sze­rint India legro­man­ti­kusabb tele­pülése, nem vé­let­lenül nevezik a Kelet Velen­céjének. Az egész na­pot itt töltjük, ismer­kedünk a város mese­szép pa­lo­táival, temp­lomaival, kert­jeivel, szige­teivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­cióját, a ma­ha­radzsa lenyű­göző városi palota­együt­tesét is.

11. nap: Udaipur, Mumbai (Bombay)
Délelőtt pihenés, szabad program Udaipurban, majd dél­u­tán transzfer a város repülő­te­rére, utazás Mum­ba­iba. A közel húsz­milliós Mumbai (az egykori Bom­bay) India legfor­gal­ma­sabb kikötő­vá­rosa, az or­szág gazda­sági központja, a világ filmi­pa­rának leg­na­gyobb centruma (Bollywood). Szállás Mumbaiban (1 éj).

12. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget
Mumbaiban a félnapos vá­ros­né­zés során látjuk a bel­vá­ros leghí­resebb épüle­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, valamint láto­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prin­ce of Wales Múze­umban. Délután hajó­ki­rán­dulás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves bar­lang­temp­lo­maihoz, melyek szob­rászati remek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).
Este vacsora, majd transzfer a repülő­térre, az éj­sza­ka­i órákban elutazás Indiából.

13. nap:
Érkezés Buda­pest­re a kora délutáni órákban.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lással (érkezés Delhibe, elutazás Mum­ba­i­ból). Indiában Udaipur és Mum­ba­i kö­zött re­pü­lőgéppel, egyébként lég­kon­dicio­nált au­tó­busszal történik az utazás. Az Arany Há­rom­szög városai 200-250 km-re vannak egy­más­tól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást je­lent Delhiből Agrába, illetve Agrából Jaipurba. Jai­pur­ból Jodh­pur­ig kb. 9 órás, Jodhpurból Udai­pur­ig kb. 6 ó­rás buszozás várható.

Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal job­bak a tömegközlekedésre használt buszoknál, de számítsanak rá, hogy a szín­vo­naluk el­ma­rad a Fehérvár Travel autó­bu­szos uta­zá­sain megszokott járművekétől.

Szállás: 11 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)
Ellátás: Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 12. nap va­cso­rá­jáig (11 büféreggeli, 11 büfévacsora). Ter­mé­szetesen a repülőgépen is szolgálnak fel a nap­szak­nak megfelelő étkezést.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. jan. 27 - febr. 8.     334.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 4-16.         347.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 138.700 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve az indiai belső járatot is), a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval (a fenti leírás szerint), a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve az indiai estet is), de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat (kb. 90 USD).

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­veze­tőknek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 35 dol­lár­ra kell szá­mí­tani.

Egyágyas felár:    124.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

A beutazáshoz vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…