Egyesült Arab Emirátusok és Omán

Az itthoni hideg télből a nyárba, az Arab-félsziget három kü­lön­le­gesen egzo­tikus orszá­gába hívjuk utasa­inkat.

Ezen országok vonz­erői a télen kellemes éghajlat, a sok napsütés, a kü­lön­le­ges sivatagi tájak, a kele­ties egzo­tikumok, a tör­té­nel­mi emlékek, a szuper­modern épít­mények, és nem utolsó­sorban annak megfi­gyelése, hogy hogyan változ­tatták meg az ott lakó félnomád bedu­inok életét az 1970-es évek elejétől beáramló olaj­mil­liárdok. A rend­kívül gyors gazda­sági fellen­dülés elle­nére tuda­tosan figyeltek arra, hogy az ősi arab hagyo­má­nyokat ápolják, így a kul­tu­rá­lis köru­ta­zások kedvelői is fe­lejt­he­tet­len élmé­nyekre számít­hatnak.

1. nap:
Délután elutazás Bu­da­pest­ről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­ságának tartott Qatar Airways menetrend szerinti jára­tával Katar főváro­sába, Dohába. Érkezés helyi idő szerint a kora esti órákban. Transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Doha
Is­mer­ke­dés Dohával: a ten­ger­par­ti sétányról nyíló csodá­latos pano­ráma, a régi kikötő, a régi bazársor, az Iszlám Művé­szetek Múze­uma, stb. Ezután szabad program, majd transzfer a repülő­térre, kora este tovább­re­pülés Dubaiba, az Egyesült Arab Emirá­tusok szuper­modern metro­po­liszába. Transzfer a város­köz­ponti szállodába (5 éj).

3. nap: Dubai, Sharjah
Délelőtt megkezdjük a dubai vá­ros­né­zést, lá­to­ga­tás a híres Jumeirah mecsetben, majd az Al Fahidi erődben nagysze­rűen beren­dezett Dubai Múze­umban.
Ezután vá­ros­né­zés a Dubai mellett talál­ható Sharjah-ban, az azonos nevű emirátus szék­helyén. Sharjah bővel­kedik lát­ni­va­lók­ban, nem vé­let­le­nül tartják az arab világ kul­tu­rá­lis fővá­rosának.

4. nap: Dubai / sivatagi szafari
Délelőtt is­mer­ke­dés Dubai ősi város­részével. Átkelés vízi­taxival a souk-ok negye­débe, ahol lesz idő néze­lődni vagy vásá­rolni a fűszer­piacon, a zöldség­piacon, vagy a Dubai egyik fő vonze­rejének tartott arany­piacon. Délután sza­bad­idő, pihenés a szál­lo­dá­ban, vagy:
Fakultatív program: Sivatagi szafari. Utazás terep­já­rókkal a homok­dű­néken keresztül a sivatag belse­jébe. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás a sivatagi táborba. Itt napnyugta közben lehe­tő­ség lesz kipró­bálni a teve­gelést, a henna­festést, a homok­szán­kózást, a vízi­pi­pázást. A helyben készülő büfé­va­csora után hastáncos bemu­tató zárja a napot.
A fakultatív program ára: 16.900 Ft – vacsorával (garantált program).

5. nap: Abu Dhabi
Kirándulás az Egyesült Arab Emirátusok főváro­sába, Abu Dhabiba. Vá­ros­né­zés: modern város­ne­gyedek, pano­ráma a városra a hullám­tö­rőről, ten­ger­par­ti sétány stb. A program fény­pontja a 22.000 négyzet­mé­teren épült léleg­zet­el­ál­lító Sheikh Zayed Bin Sultan Nagy­me­cset meglá­to­ga­tása. A hatalmas építmény főku­polája 70 m, 4 mina­retje pedig egyen­ként 115 m magas, továbbá itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kézzel készített (egy darabból álló) szőnyege és kristály­csillárja is.
(Figyelem: a Nagyme­csetbe jelenleg a belépés díj­ta­lan, de amennyiben ez időközben változik, az eset­le­ges belépődíj a hely­színen fizetendő.)

6. nap: Dubai / Burj Khalifa
Szabad program, pihenés a szál­lo­dá­ban, lehe­tő­ség Dubai további felfe­de­zé­sére egyé­nileg. Egyéni prog­ramok szerve­zé­sében az idegen­vezető a hely­színen ter­mé­sze­te­sen segít­séget nyújt. Dubai számtalan program­le­he­tő­séget kínál: ten­ger­par­ti stran­dolás a híres Jumeirah Beach-en, hajó­kázás, heli­kop­te­rezés, vásárlás az Emirates pla­zá­ban stb. Taxival, illetve a szálloda köze­lében lévő metró­állo­másról (a szuper­modern metróval) Dubai ősi belvá­rosa, az üzletek, a piacok és számos egyéb neve­ze­tesség is könnyedén elér­hető.
Fakultatív program: Burj Khalifa, a világ leg­ma­ga­sabb épülete. Este fakultatív lehe­tő­ség a Burj Khalifa meglá­to­ga­tására (összesen kb. 3 órás program ide­gen­ve­ze­tőnk­kel). A Burj Khalifa, a maga 828 méteres magas­ságával és 160 eme­le­tével a világ eddigi leg­ma­ga­sabb és legtöbb eme­lettel rendel­kező épülete. A 124. eme­leten létre­ho­zott üveg­falú kilá­tóból lenyű­göző, 360 fokos pano­ráma nyílik Dubai váro­sára. Az épülethez tartozó 11 hektáros parkban áll a világ leg­na­gyobb kivi­lá­gított szökő­kútja is (fotó­szünet).
A fakultatív program ára: 13.800 Ft. A program ára tartalmazza a transzfert a szállodából és vissza, illetve a belépőjegyet is.

7. nap: Dubai, Al Ain oázisváros
Délelőtt a vá­ros­né­zés folyta­tása, Dubai szuper­modern város­ré­sze­ivel is­mer­ke­dünk: léleg­zet­el­ál­lító felhő­kar­colók, szebbnél szebb paloták és szállodák, sípálya, üzleti negyed, fotó­szünet a Burj Khalifánál, Pálma-sziget az Atlantis Hotellel stb.
To­vább­uta­zás a siva­tagon keresztül autó­pályán Al Ainba (fotó­szünet a homok­dűnéknél). A siva­taggal körül­vett Al Ain pár évtizede még egy kis beduin tele­pülés volt, most egy nagy­város, tele zöld­öve­zettel, gyönyörű lakó­ne­gye­dekkel, bevá­sár­ló­köz­pon­tokkal. Láto­gatás az érdekes hely­tör­téneti múze­umban és a mellette lévő kis erődben, ahol Zayed sejk született. (Az ő 1971 és 2004 közötti ural­ko­dására esik az Emirá­tusok felvi­rá­goz­tatása.) Ezután is­mer­ke­dés a város szélén lévő teve­pi­accal (a leg­na­gyobb az országban), majd a Hili-parkban talál­ható régészeti ásatá­sokat tekintjük meg (emlékek a Krisztus előtti 3. évez­redből). Szállás Al Ain mellett (1 éj).

8. nap: Jabreen, Bahla, Al Hamra, Nizwa
Átkelés Ománba, utazás a Hajar-hegység déli lába­inál fekvő Nizwa irányába. Útközben lá­to­ga­tás a kiváló álla­potban fenn­maradt Jabreen várkas­télyban, ahol az ősi ománi művé­szetek szép alko­tá­saival ismer­ked­hetünk meg (fafa­ra­gások, falfest­mények stb.). Ezután fotó­szünet az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Bahlában. A tele­pülés hatalmas erőd­rend­sze­re kívülről is rend­kívül látvá­nyos (12 km össz­hosszú­ságú falrend­szer marad­ványai 130 toronnyal és 15 kapuval). Délután Al Hamrában megnézünk egy XVII. századi házat, ahol a hagyo­mányos ománi kenyér­sü­téssel, gabona­őrléssel, szövéssel, smink-, ill. olaj­ké­szí­téssel ismer­ked­hetünk meg. A kora esti órákban érkezés Nizwába, is­mer­ke­dés a várossal, majd lá­to­ga­tás Nizwa egzo­tikus piacán (híresek a beduin ezüst ékszerek). Szállás Nizwa mellett (1 éj).

9. nap: Nizwa, Birkat al Mauz, Nakhl
Kora délelőtt a Nizwa központjában lévő erőd meg­te­kin­té­se. A hatalmas kerek torony tetejéről gyönyörű pano­ráma nyílik a városra és a környező datolya­ültet­vé­nyekre. To­vább­uta­zás a Hajar-hegységen keresztül, útközben pihenő Birkat al Mauzban, a máig épen megmaradt falaj-rendsze­réről híres „halott városban”. Ezután egy kis kitérőt teszünk Nakhl oázi­sába, ahol Omán egyik leglátvá­nyosabb erődjét láto­gatjuk meg. Szállás Omán főváro­sában, Muscatban* (3 éj).

10. nap: Muscat / hajókirándulás
Félnapos vá­ros­né­zés Muscatban, az Arab-félsziget egyik leg­szebb váro­sában: Muttrah negyed (hagyo­mányos souk-ok, halpiac), óvárosi séta, Al Jalali és Al Mirani erődök, a szultán palo­tája (csak kívülről). Napközben lá­to­ga­tást teszünk a gyönyörű Ezer­egyéj­sza­ka mecsetben, a nemré­giben átadott Operaház épüle­tében és a Bait Al Zubair Múze­umban is. Ez utóbbi jó bete­kintést ad Omán törté­nel­mébe és kultú­rá­jába. Ezután szabad program Muscatban, pihenés, lehe­tő­ség ten­ger­par­ti stran­dolásra.
Fakultatív program: 2 órás hajó­ki­rán­dulás Muscat látvá­nyos partvi­déke mentén hagyo­mányos, fából készült arab hajóval (dhow). A program során szerencsés esetben delfi­neket is láthatunk.
A fakultatív program ára: 11.900 Ft.

11. nap: Wadi Arbyeen, Fins Beach, Wadi Tiwi, Szabad program Muscatban, pihenés.
Fakultatív program: Egész napos (7-8 órás) kirándulás 4 fős terep­járó autókkal. Elő­ször Omán egyik érdekes neve­ze­tes­ségéhez, a festői Wadi Arbyeen-hez utazunk. Útközben fotó­szünet Quriyat halász­falunál. Bár a „wadi” szó arabul kiszá­radt folyó­medret jelent, ennek a wadinak az az érde­kes­sége, hogy van benne víz. A sivatagi tájak után elbűvöli a turis­tákat a homok­dűnék között megbúvó oázis buja növény­zete, a színek soka­sága. Ezt köve­tően egy mész­kőbe vájt esővíz­gyűjtő medencét nézünk meg, majd piknik ebéd Fins Beach-en (szabad­strand). Progra­munkat a Wadi Tiwi-vel zárjuk, melyet datolya-, banán-, papaya- és mangófák öveznek a hegyekből ideho­zott vízve­ze­téknek köszön­hetően.
A fakultatív program ára: 26.100 Ft – piknik ebéddel (garantált program).

12. nap:
Kora hajnalban transzfer a muscati repülőtérre, elutazás katari át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés a délelőtti órákban.

Utazás: Bu­da­pest­ről Dohába, Dohából Dubaiba, illetve Muscatból Buda­pest­re menetrend szerinti re­pü­lő­járatokkal, a helyszínen lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.
Szállás: 1 éj­sza­ka Katarban, 6 éj­sza­ka az Egyesült Arab Emirátusokban, 4 éj­sza­ka Ománban, 4 csil­la­gos, medencés szállodák kétágyas, fürdő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szobáiban.
Ellátás: Büféreggeli / fakultatív büfévacsora az 1., 2. és a 4. nap kivételével.

Megjegyzés: A 12. napon a korai indulás miatt hidegcsomagot kapnak reggelire utasaink.

Időpontok, Részvételi díj
2017. nov. 9-19. 525.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2017 januárjában kb. 90.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszos uta­zást, a 11 éj­sza­kai szál­lást büféreggelivel (az utolsó reggel hi­deg­cso­mag­gal), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a cso­mag­hor­dást a szál­lo­dák­ban, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, a helyi ide­gen­ve­ze­tők és a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tő­jé­nek költségeit, a dubai idegenforgalmi adót, valamint a kilépési ille­té­ket az Emirátusokból.

Félpanziós felár: 74.000 Ft (7 vacsora)
Egyágyas felár:    205.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Vízumdíj: Ománba kb. 13 USD, de ez az összeg az indulásig változhat. Az előzetesen kiállított katari tranzitvízum ingyenes, az érkezéskor a reptéren kiállított vízum díja kb. 28 USD és a helyszínen fizetendő bankkártyával. Az Emír­sé­gek­be történő belépéshez a helyszínen kiállított vízum ingyenes.


* A muscati 3 éjszaka esetében lehetőség van arra, hogy felár ellenében tengerparti 5 csillagos szállodában kapjanak elhelyezést. Felhívjuk figyelmüket, hogy idegenvezetőnk az eredeti részvételi díjban foglalt szállo­dá­ban tartózkodik majd, de természetesen szük­ség esetén segítséget nyújt. A tengerparti szálloda választása esetén a fenti árakon felül a következő extra költ­sé­gek lépnek életbe:
Szállás reggelivel: 82.200 Ft (3 éjszakára)
Félpanziós felár: 19.000 Ft (3 vacsora)
Egyágyas felár:    Kérjük, érdeklődjön irodánknál!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…