USA - Nyugati-Part II.

Útközben látogatás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század máso­dik felében egy tipikus vad­nyugati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében..


1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pü­lő­te­ré­re a kora délutáni órákban (helyi idő sze­rint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metro­po­li­szában (a belváros felhő­kar­co­lói, az óváros mexikói stílusú épületei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyo­ma­tai­val, Walk of Fame stb.). Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Uni­ver­sal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, láto­gatás a Universal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghí­resebb alko­tásai. A fakultatív program ára: 34.400 Ft (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 különböző program közül: sza­bad­idő a törté­nelmi belváros egyéni felfe­de­zésére vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben horgonyzó USS Midway (repülőgép anya­hajó) Múze­umban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Útközben látogatás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század máso­dik felében egy tipikus vad­nyugati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány évti­zede az épü­leteket resta­urálták, a város ma egy szabad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állam­beli Las Vegasba, a szeren­cse­já­tékok világ­fővá­ro­sába, szál­lás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon, Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Co­lo­rado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahon­nan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a vi­lág egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leg­híre­sebb ter­mé­szeti csodája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colorado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az őslakos indiá­nokkal, valamint a nap csúcs­pont­jaként végig­sé­tál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 méteres magas­ságban nyúlik a kanyon fölé.
A fakultatív program ára: 44.900 Ft (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmélyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave sivatagon és a termékeny Központi Sík­sá­gon keresztül Visaliába, szállás (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­for­niai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szik­la­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indi­ánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és ritu­ális épü­le­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Szállás San Franciscóban vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagy­vá­ro­sában (a felhő­kar­colók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén ki­ala­kí­tott szóra­koz­tató központ stb.). Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova termé­szetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel
Utazás az óceánparti Monterey-be, is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos kisvá­rossal. Monterey volt Kalifornia fő­vá­ro­sa, amikor ez a vidék még Mexi­kóhoz tar­tozott, erre az időre számos törté­nelmi épület emlé­keztet. A kö­vet­kező prog­ramunk egy látvá­nyos pano­rámaút, a híres „17-Mile Drive” (fotó­szünetek). Pihenő Car­mel­ben, a művészek váro­sában, majd to­vább­uta­zás Los Angeles irányába. Szállás egy kis­vá­rosban (1 éj).

10. nap: Solvang, Santa Barbara
Utazás tovább déli irányban az óceán közelében. Séta Solvangban, egy bájos kis­vá­rosban. Solvangot a dánok alapí­tották 1911-ben, a mai turisták úgy ér­zik, hogy Skan­dináviában járnak. Ezután is­mer­ke­dés a medi­terrán han­gulatú Santa Barbarával, mely­nek bel­váro­sában nagy­szerűen felújí­tották a spanyol gyar­mati korszak épüle­teit. Lehe­tőség az egykori misszió épü­let­együt­tesének és a hozzá tartozó múze­umnak a meg­te­kin­té­sé­re (a missziók király­nő­jének is szokták nevezni). Délután to­vább­uta­zás déli irány­ba, szállás Los Angelesben (1 éj).

11. nap: Los Angeles
Szabad program, majd transzfer a repülőtérre, el­uta­zás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a kora délutáni órákban.

* A március 21-i csoportnál a szállodákat eltérő sorrendben sikerült foglalni, ezért a progra­mo­kat az alábbiak szerint bonyolítjuk le:

 1. nap: Los Angeles
 2. nap: San Diego, Sea World
 3. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
 4. nap: Las Vegas, Grand Canyon
 5. nap: Death Valley (Halál Völgye)
 6. nap: Yosemite Nemzeti Park
 7. nap: San Francisco
 8. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel
 9. nap: Solvang, Santa Barbara
10. nap: Los Angeles
11. nap: Los Angeles
12. nap: Érkezés Ferihegyre

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben (a Los Angeles-i vá­ros­né­zés a 2. napról a 10. napra kerül).

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­ká­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 10 éj­sza­ka jó középkategóriájú szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Ellátás: 2 kon­ti­nen­tális és 8 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zé­si le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő ter­mé­szetesen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyors­éttermekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­meiben.)

Időpontok, Részvételi díjak
2016. márc. 21 - ápr. 1. *     509.000 Ft + reptéri ill.
2016. ápr. 3-14.         519.000 Ft + reptéri ill.
2016. ápr. 24 - máj. 5.     525.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 104.000 Ft, de ez az összeg a jegykiállításig még vál­tozhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éj­sza­kai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­sorolt prog­ra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tést in­du­lás­tól ér­ke­zé­sig, valamint a belépő­jegyeket a nemzeti par­kok­ba, Calico szellem­városba és a Santa Barbara-i misszió épü­let­együt­tesébe.

A helyszínen borravalót illik adni a gép­kocsi­ve­ze­tők­nek és a helyi idegen­vezetőknek. A helyi­ek ezt gyakorlatilag köte­le­zőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 30 dollárra kell szá­mí­tani.

Egyágyas felár:    158.000 Ft
3. fő kedvezménye: 101.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­ágyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab franciaággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…