USA - Keleti-Part II.

Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség böl­cső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi é­pü­lete emlé­keztet a függet­lenségi háború idő­sza­ká­ra...

1. nap: Boston
Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai átszállással Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth
Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség böl­cső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi é­pü­lete emlé­keztet a függet­lenségi háború idő­sza­ká­ra.
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mé­nek kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első an­gol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, mely­nek má­sa Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gatható. A vá­ros mellett talál­ható Plimoth Plan­ta­tion skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nya­iról, bemu­tatva a korai tele­pesek és az in­di­á­nok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált fa­lu­ban kora­beli ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az egykori lako­sok min­den­napjait.
A fakultatív program ára: 14.900 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­sa­ink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven
Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­városba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leg­hí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szo­bás, neore­ne­szánsz stílusú kas­tély, melyet a ma­gyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a vi­lág­hí­rű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt ta­nult töb­bek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szál­lás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York
Egész napos vá­ros­né­zés a szuperla­tívuszok váro­sá­ban (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját je­len­ti majd egyrészt a pano­ráma az Em­pi­re Sta­te Building 86. emeletéről, másrészt a ha­jó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jel­ké­pe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York
A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, Chi­na­town, Times Square, Central Park stb.), majd sza­bad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ha­tó Met­ro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­dagabb múzeuma), illetve további ne­ve­ze­tes­sé­gek felke­re­sésére. A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati i­rány­ba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore
Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik legfon­tosabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az In­de­pendence Hall (Függet­lenség Csar­noka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egye­sült Államok alkot­má­nyát is né­hány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dé­lu­tán to­vább­uta­zás a Washington melletti szál­lo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore mo­dern vá­ro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC
Egész napos vá­ros­né­zés az Egye­sült Államok gyö­nyö­rű fővá­ro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jef­fer­son-emlékmű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Ve­te­ránok em­lék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután le­he­tő­ség múze­um­lá­to­ga­tásra, pl. a vi­lág­hírű Nem­ze­ti Légi és Űrha­jó­zási Múze­umban (A­me­ri­ka e­gyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)
Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség további was­hing­to­ni múze­umok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Délután tovább­utazunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külvá­ro­sá­ban talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm ké­pet nyújt az amishok élet­mód­járól, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi körül­mények között, a mo­dern civili­zá­ciótól szinte teljesen elszi­ge­telten ez a kö­zös­ség. Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning
Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-víze­séshez. Útközben rövid láto­gatást te­szünk az amerikai csoko­lá­dé­gyártás központ­jában, a Har­ris­burg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­mú­ze­umban, majd egy szép kis­vá­rosban, Cor­ning­ban a látvá­nyos üveg­mú­ze­umot tekintjük meg. Szállás Niagara Falls városban (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)
Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátó­pontok fel­ke­resése az amerikai és a kanadai oldalon, majd le­he­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­duláson, mely­nek végcélja a Kana­dához tartozó, félel­metes ro­baj­jal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap: Toronto
Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Au­tó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­dernebb váro­sában (Yon­ge Stre­et – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új Vá­ros­háza, Ontario tarto­mány parla­mentje, a bel­vá­ros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Délután transzfer a torontói repülő­térre, elutazás egy e­u­ró­pai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függvényében.

Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
Szállás: 10 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Ellátás: 8 amerikai és 2 kon­ti­nen­tális reggeli. Ebédet vagy va­cso­rát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)

Időpontok, Részvételi díj
2016. ápr. 30 - máj. 11.     575.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 109.100 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 10 éj­sza­kai szállást, a 10 reg­gelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt prog­ra­mo­kat, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét Bu­da­pesttől Budapestig, valamint a kö­vet­ke­ző be­lé­pőjegyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Sza­bad­ság-sziget hajókirándulás New York­ban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­ze­um Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­du­lás. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shing­ton­ban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Ar­ling­ton Nemzeti Temető és a Hershey Csoko­lá­dé­mú­ze­um.)

A helyszínen borravalót illik adni a gépko­cs­ive­zetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek te­kin­tik. Utasonként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell számítani.

Egyágyas felár:    229.000 Ft
3. fő kedvezménye:    150.000 Ft

Megjegyzés: Az amerikai szállodákban nincs há­rom különálló ággyal rendelkező három­á­gyas szo­ba. Há­rom fő szá­mára egy két darab fran­ci­a­ággyal felszerelt szobát tudnak biz­to­sí­tani.

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Beutazási engedély vagy vízum szükséges!

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…