Ciprus, a szépség és a szerelem szigete

A Földközi-tenger harmadik leg­na­gyobb szigete ki­vá­ló adott­ságokkal várja a turistákat: barát­ságos em­be­rek, finom ételek, jó köz­biz­tonság és nagyon kel­le­mes éghajlat.

A három kon­tinens (Eu­ró­pa, Ázsia, Afrika) talál­ko­zá­sánál fekvő sziget ó­ko­ri és kö­zép­ko­ri emlé­ke­inek szokatlan gaz­dag­sága, az elbűvölő hegyi falvak a kul­tu­rá­lis köruta­zások kedve­lő­inek is első­rangú látni­va­lókkal szol­gálnak. Az ide­gen­for­galom fellen­dü­lése el­le­nére Cip­rus ma is őrzi ere­deti báját, szép­ségét. So­kan mond­ják: nem véletlen, hogy Aph­rodité, a szép­ség és sze­re­lem isten­nője a sziget part­jainál szü­le­tett a tenger habjaiból.

1. nap: Limassol
A délutáni órákban elutazás Feri­hegyről Lar­na­cára, Cip­rus nem­zet­kö­zi repülő­te­rére, transzfer a limassoli szál­lo­dába (7 éj). Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-ten­ger part­ján talál­ható. Központi fekvése révén az or­szág külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ide­ális kiin­dulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara
Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ket­té­osz­tott fővá­ro­sába. Vá­ros­né­zés: velen­cei város­fa­lak, Fama­gusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-ka­ted­rá­lis, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb mú­ze­u­ma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb. Ezt köve­tően átruc­canás a törökök lakta Észak-Ni­co­siába (útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, láto­gatás az im­po­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsó­fia-szé­kes­egy­házban, valamint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­té­rünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia ne­gyed­ben. A festői stílusban resta­urált házak az á­ru­sok­kal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az év­szá­za­dok­kal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­ga­tó­kat. Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lef­ka­ra faluban, „Ciprus Szent­end­réjében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hím­zés­sel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­te­rítőt a Milánói dóm szá­má­ra.

3. nap: Limassol
Pihenés, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sé­tá­ra Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou
Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. E­lő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion ma­rad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglátvá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű színház). Út­ban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus han­gu­la­tú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aph­ro­di­té, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a ha­bok­ból. Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): ki­rály­sí­rok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál osz­lop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Sza­bad­idő a régi kikö­tőben, lehe­tő­ség a kikötői erőd meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Vissza­útban Limassolba meg­néz­zük Ye­ros­kipou-ban az ötku­polás, ezer­éves Ayia Pa­ras­kevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Ky­re­nia, Szt. Hilarion vára) Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harmadán, a­mely 1974 óta török meg­szál­lás alatt áll. A nap kez­de­te­ként is­mer­ke­dés Fama­gustával, Othello váro­sá­val: hatalmas velen­cei város­falak, Othello-torony, a gó­ti­kus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mus­ta­fa Pasa-mecset – az egykori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mint­ha megállt volna az idő. To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegy­ségen keresz­tül Bel­la­paisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dal­ban talál­ható. Láto­gatás az egykori pre­montrei-ko­los­tor félig romosan is pompás gótikus épü­let­e­gyüt­te­sé­ben. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, a­mely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett ál­ló e­rőd so­ká­ig emlé­ke­zetes marad az oda­uta­zók szá­má­ra. A te­kin­télyt paran­csoló erődben egy ér­de­kes ha­jó­roncs mú­ze­um is talál­ható. Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­kép­pen autó­busszal fel­megyünk 700 méteres magas­ságba, az é­sza­ki tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fek­vé­sű Szt. Hilarion várába. Az egy­kori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia vá­ro­sára. A fakul­tatív program ára: 21.900 Ft, mely tartal­maz­za a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-a­pát­ság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált in­du­lás).
Figyelem: az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes út­le­vél vagy új típusú személyi iga­zol­vány szük­séges.

6. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-ko­los­tor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)
Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, mely­nek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő fa­lu­ban, Laniában, majd Ciprus leghí­resebb kolos­to­rát, a Kik­ko-kolostort nézzük meg (az orto­dox világ e­gyik leggaz­da­gabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn ta­lál­ható Makarios érsek mau­zó­leuma (szép pa­no­rá­ma). Délután séta egy tipikus ciprusi he­gyi faluban, Ka­ko­petriában, a tele­pülés szélén álló XI. szá­za­di A­yi­os Nikolaos temp­lom értékes fres­kó­inak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

7. nap: Limassol
Szabadidő, pihenés.

8. nap: Kiti, Larnaca
Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Larna­cá­ba. Útközben megállunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lom­ban megné­zünk egy VI. századi bizánci mo­za­i­kot, amit Cipruson a legszebb mozaik­nak tarta­nak. Követ­kező megál­lónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca kö­ze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb zarán­dok­he­lyei közé tartozik. To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látvá­nyos Szt. Lázár-temp­lom. A le­gen­da szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Cip­rus szige­tére hajó­zott, püspökké válasz­tották és itt is te­met­ték el. A temp­lom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő. Kora este transzfer a larnacai repülő­térre, haza­uta­zás Bu­da­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje felcserélődhet.

Utazás: Menetrend szerinti közvetlen repülő­já­rat­tal Lar­na­cára és vissza. Cipruson lég­kon­dicio­nált au­tó­busszal.
Szállás: 7 éjszaka Limassol szállodanegyedében, egy ten­gerparti 3 csillagos szállodában, két­ágyas, für­dő­szo­bás szobákban. A szállodában étte­rem, bár, úszómedence, szauna, illetve edző­te­rem áll a vendégek rendelkezésére. A szobák mindegyike erkélyes vagy teraszos. A szobák felszereléséhez tartozik: lég­kon­di­cio­ná­ló, mű­holdas tv, telefon, hajszárító, hűtőszekrény (ez utóbbi csak igény esetén, valamint térítés ellenében).**
Ellátás: Félpanzió (7 büféreggeli / 7 főétkezés – bü­fé­va­csora a második naptól a hetedik napig, büfé­e­béd a 8. napon).

Időpontok, Részvételi díj
2016. ápr. 9-16.         225.700 Ft + reptéri ill.
A reptéri illeték 24.800 Ft (fix összeg).

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a transz­fe­re­ket, a szállodai elhelyezést fél­pan­zi­óval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti prog­ra­mo­kat belépődíjakkal, a Fehérvár Travel cso­port­kí­sé­rőjét (a budapesti indulástól a buda­pes­ti érkezésig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tést.

Egyágyas felár:    49.500 Ft
Tenger oldali szoba felára: 12.500 Ft/szoba
Gyerekkedvezmény: 80.000 Ft (11 éves korig)
3. ágy kedvezménye: 16.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap


** Figyelem: lehetőség van arra, hogy uta­saink felár elle­né­ben egy tengerparti 4 csil­la­gos szállodában kap­janak elhelyezést. Eb­ben az esetben a fél­pan­ziós ellátást is a 4 csil­la­gos szállodában biztosítjuk. Felhívjuk fi­gyel­mü­ket, hogy ide­gen­ve­zetőnk az eredeti rész­vé­te­li díjban fog­lalt szállodában tar­tóz­ko­dik majd, de ter­mé­sze­tesen szükség esetén se­gít­sé­get nyújt.
A 4 csillagos szálloda választása esetén a fen­ti részvételi díjon (és az esetleges egy­á­gyas fel­á­ron) kívül a következő extra költ­sé­gek lép­nek életbe:
 
4*-os szálloda felára:    53.500 Ft
Tengerre néző felár:    44.700 Ft/szoba (a 4 csillagos szálloda felárán felül)
Egyágyas felár felára:    15.000 Ft

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…