Madeira, az örök tavasz szigete

A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban talál­ható, Észak-Afrika part­jaitól mintegy 500 kilo­mé­terre. A sziget vonz­erejét első­sorban a mese­szép tájak, az egzo­tikus növényzet, a rengeteg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utolsó­sorban a szinte örökké tava­szias, kellemes éghajlat.

A sok napsütés a sziget déli részén – ahol az álta­lunk használt szállodák talál­hatóak – akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folya­matosan borult az idő.

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről Madeirára. Transzfer a funchali szállodába (7 éj).

2. nap: Funchal (botanikus kert, piac, óváros)
Délelőtt szabad program, pihenés. Délután is­mer­ke­dés Madeira mese­szép fekvésű fővá­rosával, Fun­chal­lal (kb. 5 óra). Elő­ször a botanikus kertet nézzük meg: szubtró­pusi és trópusi növények Afrikából, Ázsiából, Dél-Amerikából és Auszt­ráliából; kak­tusz­gyűj­temény; egzotikus madarak; pazar pano­ráma Funchalra. Ezután lá­to­ga­tás a városi piacon, ahol a Madeirán termesz­tett szub­trópusi gyümöl­csök, zöld­ségek és virágok hihe­tetlen válasz­tékát kínálják. A délután hátra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szépen karban­tartott óváro­sában (ka­ted­rá­lis, Egyházi Művé­szetek Múzeuma, vá­ros­háza, Jezsuita temp­lom stb.).

3. nap: Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)
Egész napos kirándulás (8-9 óra). Elő­ször a sziget belse­jének egyik leg­na­gyobb falu­jába, Camachába utazunk. Camacha a híres madeirai kosár­fonó ipar központja. Ezután jó idő esetén felka­pasz­kodunk Madeira második leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára. A Pico do Arieiro 1818 méter magas, tiszta időben nagy­szerű kilátás nyílik a környező szikla­vi­lágra. A csúcsról lejőve pihenő Ribeiro Frióban, a piszt­ráng­nevelő meglá­to­ga­tása. A sziget északi lejtőin leeresz­kedve is­mer­ke­dés Santana faluval és annak jelleg­zetes nádtetős háza­ival. Ebéd egy helyi étte­remben. Délután a Portela-hágón keresztül érkezünk meg Madeira legke­letibb pontjaira. Kilátó­pontok felke­re­sése után séta a sziget második leg­na­gyobb váro­sában, Machicóban. Vissza­útban a szállo­dához megálló a Ponta do Garajau fok mo­nu­men­tá­lis Krisztus szobránál, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik Madeira déli partjaira.

4. nap: Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras
A délelőttöt a Funchal felett talál­ható Monte város­kában töltjük. Funchal központ­jától kabinos felvo­nóval megyünk fel Montéba. Az utazás során meg­cso­dál­hat­juk Madeira fővá­ro­sának külön­böző ne­gye­deit. Montéban közös lá­to­ga­tás a Monte Palace Trópusi Kertben (egzotikus fák a világ minden részéből; japán kert; apró tavacskák díszha­lakkal; csempe­fest­mé­nyek, melyek Portu­gália törté­nelmét mesélik el; ásvány­kiállítás stb.). Ezután a montei Miasszo­nyunk temp­lomot tekintjük meg, ahol lerójuk kegye­le­tünket az utolsó magyar király, IV. Károly sírjánál. A Montéból Funchalba való lejutás ősi módja a to­bog­gan nevű speciális szán, amit két jól meg­ter­mett férfi kormá­nyoz a szán mellett futva, miközben az nagy sebes­séggel csúszik lefelé az aszfalton. Lehe­tőség a toboggan kipró­bálására (ára: kb. 15 EUR, a hely­színen fizetendő). A montei program után borkós­toló a világ­hírű madeirai bo­rok­ból. Délután elő­ször a Barcelos kilátó­pontról gyönyör­ködünk Funchal és kör­nyé­kének pano­rá­má­já­ban, majd kirán­dulás a sziget belse­jébe. Sűrű euka­liptusz erdőn keresztül haladva érkezünk meg az 1000 méter magasan lévő Serrado-nyeregre, ahonnan kb. 15 perc gyalog­lással érhető el a Serrado-kilátó­pont. Innen fe­lejt­he­tet­len pano­ráma nyílik Madeira hegyeire és a több száz méterrel alatta lévő majd­nem kerek völgyben talál­ható Curral das Freiras falura. A faluba leeresz­kedve rövid séta és kóstoló a helyiek által készített Ginja likőrből.

5. nap: Levada túra, Santa Maria hajózás
Szabad program, pihenés, illetve lehe­tő­ség részt venni 2 fakultatív programon.
Fakultatív program: Levada túra
Utazás a sziget keleti részén talál­ható Rochão-ba. Innen könnyű túrázási lehe­tő­ség egy levada mentén Camacháig (2,5 km, kb. 1,5 óra). A túra során lehe­tő­ség nyílik Madeira kivé­teles termé­szeti szépsé­geit közvet­lenül is megta­pasz­talni.
A fakultatív program ára: kb. 15 EUR (min. 20 fő esetén) – hely­színen fize­tendő (garantált indulás).
Figyelem: A fenti­ekben egy könnyű levada túrát ajánlunk, amely bármely normál kondí­cióban lévő utasunk által telje­síthető. Ezen kívül ter­mé­sze­te­sen lehe­tő­ség van számos más útvonal mentén is külön­böző nehéz­ségi fokú levada túrát tenni. Ennek megszer­ve­zésében madeirai partnerünk és idegen­ve­zetőnk a helyszínen segít­séget nyújt.
Fakultatív program: Santa Maria hajózás
Hajóki­rán­dulás a funchali kikö­tőből, Kolum­busz Santa Maria nevű hajó­jának töké­letes másával. A vitorlás fedél­zete korhűen van beren­dezve, így a turisták a közel 3 órás program során nem csak térben, a déli partok mentén haladva tehetnek uta­zást, hanem időben is, a XV. századba vissza­csöp­penve érez­hetik magukat. Szerencsés esetben delfi­neket és bálnákat is lehet látni a hajózás során.
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR – hely­színen fize­tendő. Az ár nem tartal­mazza a transz­fer­költ­séget a szálloda és a kikötő között. (Figyelem: A hajó­járatot viharos idő esetén töröl­hetik.)

6. nap: Nyugat-Madeira (Câmara de Lobos, Cabo Girão, út a tenger felett, Porto Moniz, Paúl da Serra)
Egész napos kirán­dulás (kb. 9 óra). Kora délelőtt séta Câmara de Lobosban, egy festői halász­faluban (Winston Churchill kedvenc tartóz­kodási helye volt). A kö­vet­ke­ző programunk a Cabo Girão. Ez a hatalmas szikla­tömb 580 méterrel emel­kedik a tenger fölé (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). To­vább­uta­zás Ribeira Brava érin­tésével a sziget északi partjára az Encumeada-hágón keresztül. Érkezés egy gyönyörű pano­rámaúton Porto Monizba, Madeira észak­nyugati csücskébe. Ebéd, majd rövid sza­bad­idő. Lehetőség az akvárium meg­te­kin­té­sé­re. Délután felka­pasz­kodunk az 1400 méteres magas­ságban lévő Paúl da Serra fennsíkra. Ez a kietlen, mocsaras vidék pont az ellen­téte a buja növény­zettel borí­tott tenger­part közeli terü­le­teknek. Hama­rosan ismét leeresz­kedünk a déli part közelébe, Ponta do Sol faluba, és banán­ültet­vények mentén haladva érkezünk vissza Funchalba.

7. nap: Madeira Tematikus Park
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Délelőtt kirándulás (4-5 óra) a Madeira Tematikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemu­tatja mindazt, amit Madeiráról tudni érdemes: Madeira felfe­dezése, törté­nelme, jelene, föld­rajza, hagyo­mányok, kézmű­vesek, gazda­sági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb.
A fakultatív program ára: 7.600 Ft – belépővel (garantált indulás).
Fakultatív program: Espetada-est
Vacsora egy tipikus helyi étte­remben: madeirai para­dicsom- vagy zöldség­leves, espetada (nyárson grillezett marha­hús­darabok), vegyes köret, desszert, madeirai borok. Vacsora közben az énekesek portugál nép­dalokat adnak elő (fado), az est fény­pontja pedig a helyi folklór­csoport bemu­tatója.
A fakultatív program ára: 9.200 Ft (garantált indulás).

8. nap:
Transzfer a repülőtérre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függvényében felcserélődhet.

Utazás
A TAP (portugál nemzeti légitársaság) me­net­rend szerinti repülőjárataival, lisszaboni át­szál­lás­sal. A program lebonyolításához meg­fe­le­lő TAP járatok a jelenlegi menetrend szerint Bu­da­pest­ről hajnalban indulnak, így a csoport az első nap délelőtt érkezik meg Madei­rá­ra, az utolsó napon pedig a délelőtti órákban hagyja el a szigetet. Többször előfordult már, hogy a TAP a foglalás után módosította a járatok indulási idejét, de sajnos a légitársaságok menetrendjébe nincs beleszólásunk. Amennyiben pontosan érdekli a járatok indulása/érkezése, kérjük, ér­dek­lőd­jön irodánkban kb. 1,5 hónappal indulás előtt.

Szállás
„A” jelű csoport: 7 éj­sza­ka Funchalban, egy 3 csil­la­gos, a Dorisol szállodalánchoz tartozó hotelben (www.dorisol.com). A szálloda Fun­chal szállodanegyedében talál­ható, 300 mé­ter­re az óceántól és a Lido uszoda­komp­lexum­tól, valamint 2 km-re a városközponttól. A kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban műholdas tévé, telefon, bérel­hető széf, minibár/hűtő, haj­szá­rí­tó szol­gál­ja a ven­dé­gek kényelmét. A szobák több­sé­gé­ből gyönyörű pano­ráma nyílik Fun­chal­ra vagy az óceánra. A szállodához külső és belső úszó­me­den­ce, valamint konditerem, jacuzzi és tenisz­pá­lya is tartozik. A szállodától ingyenes buszok járnak a központba és vissza.

„B” és „C” jelű csoportok: 7 éj­sza­ka Fun­chal­ban, egy 4 csil­la­gos hotelben. A szállodák a városközponttól kb. 2-2,5 km-re, az óceánparttól és a Lido uszodakomplexumtól pedig kb. 300 méterre talál­hatók. A kétágyas, fürdő­szo­bás, erkélyes szobákban műholdas tévé, telefon, légkondicionáló, minibár, bérel­hető széf és haj­szá­rí­tó szol­gál­ja a vendégek kényelmét. A „B” jelű szál­lo­dá­hoz két úszó­me­den­ce (egy külső és egy belső) is tartozik, ezen kívül külön térítés el­le­né­ben a wellness-központ szolgáltatásait is igény­be vehetik. A „C” jelű szálloda egy külső fű­tött úszómedencével rendelkezik. A vá­ros­köz­pont­ba a szálloda ingyenes buszával („B”), vagy a hotel előtt közlekedő helyi járatos autó­busz se­gít­sé­gével („C”) is be lehet jutni. Bővebb in­for­má­ciók a szállodákról: a „B” jelű csoport ese­té­ben: www.cardosomadeirahotels.com, a „C” jelű csoportnál: www.hotelraga.com

Ellátás: Büféreggeli + 2 ebéd (a 3. és 6. napokon) / fa­kul­ta­tív büfévacsora a 6. és a 7. nap ki­vé­te­lé­vel.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. febr. 22-29.     A     206.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. márc. 21-28.     B     232.000 Ft
+ reptéri ill.
2016. ápr. 18-25.     C     242.000 Ft
+ reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 63.900 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3. és 6. napi ebé­det, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autó­buszt, a fenti progra­mo­kat helyi ide­gen­ve­ze­tő­vel, a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig) és a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Funchal Botanikus Kert, Egyházi Művészetek Múzeuma, kabinos felvonó Montéba, Monte Palace Trópusi Kert.

Félpanziós felár: (5 vacsora az 1., 2., 3., 4., 5. napokon)
A, 28.300,Ft | B, C,34.600 Ft
 
Egyágyas felár:    A, 46.000 Ft | B, C, 55.000 Ft
 
3. ágy kedvezménye: A, 16.000 Ft | B, C, 24.000 Ft
 
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…