Chile, Argentína, Brazília

Kirándulás a Csendes-óceán partjára. Előbb Val­pa­rai­sót nézzük meg, az amerikai kontinens egyik leg­fon­tosabb kikötő­vá­rosát, mely csodá­latos fek­vé­sé­nek, valamint sokrétű építé­sze­tének kö­szön­he­tő­en ré­sze az UNESCO vi­lág­örök­ségnek...

 1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Chilébe.

2. nap: Santiago de Chile
Érkezés Santiagóba, Chile főváro­sába a délelőtti ó­rák­ban, majd vá­ros­né­zés az Andok 5-6000 méteres csúcsainak közelében fekvő városban (óváros, San Francisco-temp­lom, Elnöki Palota, Plaza de Armas, ka­ted­rá­lis, vá­ros­háza, piac, Santa Lucia-domb, mo­dern vá­ros­részek stb.). Szállás Santiagóban, város­központi szál­lo­dá­ban (2 éj).

3. nap: Valparaiso, Viña del Mar
Kirándulás a Csendes-óceán partjára. Előbb Val­pa­rai­sót nézzük meg, az amerikai kontinens egyik leg­fon­tosabb kikötő­vá­rosát, mely csodá­latos fek­vé­sé­nek, valamint sokrétű építé­sze­tének kö­szön­he­tő­en ré­sze az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés so­rán siklóval felemel­kedünk egy pano­rámapontig, ahonnan szép kilátás nyílik a városra, illetve meglá­to­gatjuk a híres chilei költő, Pablo Neruda egykori há­zát is, mely ma Neruda életét és munkás­sá­gát be­mu­tató múze­umként üzemel.
To­vább­uta­zás Viña del Marba, Chile híres óceán­parti üdülő­váro­sába (előkelő villák, szép sugár­utak, látvá­nyos parkok stb.). A vá­ros­né­zés során eredetiben lát­juk majd azt a titok­zatos kőszobrot, amit a Húsvét-szi­get­ről hoztak át Chilébe.
Fakultatív program: Folklór est. Néptáncok Chile kü­lön­böző részeiből, majd a Húsvét-sziget folklór­já­nak tel­jes körű bemutatása.
A fakultatív program ára: 29.500 Ft (vacsorával) – garantált indulás.

4. nap: Santiago de Chile, Puerto Montt
Szabadidő Santiagóban, majd a késő délelőtti órák­ban transzfer a repülő­térre. Elutazás Puerto Monttba, Dél-Chile egyik leg­je­len­tő­sebb ten­ger­par­ti váro­sába. A várost és környékét nagy­részt német be­ván­dor­lók népesí­tették be, ennek hatása a város épü­le­te­in, az ott lakók kultú­ráján jól érez­hető. Séta a városban, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: „Áthajózás az Andokon”, San Carlos de Bariloche
A Chiléből Argentínába való átkelésnek klasszikus mód­ja az ún. „Áthajózás az Andokon" program, mely­nek során 3 elbűvölő hegyi tavon hajózik a cso­port (a tavak között ter­mé­sze­te­sen autó­buszok szállítják az u­ta­so­kat). Egy életre szóló élmény a gyö­nyö­rű tavak, hegyek, vulkánok, víze­sések látványa és nem utolsó­sor­ban a természet érin­tet­lensége. Ebéde­lési lehe­tő­ség Peullában, egy eldugott chilei hegyi fa­lu­ban. Este érkezés San Carlos de Bari­loché­ba, az An­dok lábainál fekvő pata­góniai város­ba, Argen­tína e­gyik leghí­re­sebb turisz­tikai köz­pont­já­ba. A meg­ér­kezést köve­tően a szálloda szo­bái­nak elfog­la­lása (2 éj).

6. nap: Patagónia, Nahuel Huapí Nemzeti Park
A Bariloche kör­nyé­kén lévő hegyek és tavak az egész Dél-Amerikán végig­hú­zódó Andok egyik leglát­vá­nyo­sabb része (az Argentin Svájc). Egész napos kirán­du­lás a nemzeti parkban. A körút során libe­gő­vel fel­me­gyünk a Campanario csúcsra, a vidék leg­hí­re­sebb ki­lá­tójához, ahonnan mese­szép pano­ráma nyí­lik a tóvidékre.

7. nap: Buenos Aires
Délelőtt transzfer a barilochei repülőtérre, elutazás Buenos Airesbe. A kora délutáni érkezést követően a­u­tó­buszos vá­ros­né­zés az argentin fővá­rosban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires kö­szön­he­ti a széles sugár­utaknak, a szebbnél szebb par­kok­nak, a rengeteg köztéri szobornak, emlék­mű­nek és nem utolsó­sorban a számtalan látvá­nyos é­pü­letnek. A vá­ros­né­zés után a belvárosi szálloda szobáinak el­fog­lalása (3 éj).

8. nap: Buenos Aires, Colonia del Sacramento (Uruguay)
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Colonia del Sacramento. Egész napos kirán­dulás hajóval a La Plata folyó széles tölcsér­tor­kolatán keresztül az UNESCO vi­lág­örök­ség­hez tar­to­zó Colonia del Sacramentóba, mely U­ru­gu­ay első számú tör­té­nel­mi városa. A festői ó­vá­ros ma­i arcu­la­tának kiala­ku­lásához az elmúlt évszá­za­dok során mind a spanyol, mind a portugál gyarma­to­sítók hozzá­já­rultak. (Az előzetes menet­rend szerint a hajó reggel 8.30-kor indul, és 17.30-kor ér­ke­zik vissza Buenos Airesbe.)
A fakul­tatív program ára: 69.900 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

9. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók.
Kirán­dulás egy, az argentin pampán talál­ható es­tan­ciá­ra (ko­csi­kázás, tipikus argentin ebéd, argentin bo­rok, nép­ze­nei és néptánc­be­mu­tató, lovas­be­mu­tató stb.).
A fakultatív program ára: 36.000 Ft (garantált in­du­lás).
Fakultatív program: Tango est vacsorával
A fakul­tatív program ára: 37.900 Ft (garantált indulás).

10. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)
Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás az Iguassu-vízesé­sekhez, Puerto Iguazuba. A víze­sések meg­te­kin­té­se az argentin oldalról. A jól kikép­zett turista­út­vo­nalakon a víze­sé­seket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Ezután átkelés Brazí­liába, majd a Foz do Iguassuban talál­ható szálloda szobá­inak elfog­la­lása (2 éj).

11. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát
Séta a vízesések brazil oldalán. Az Iguassu sokak sze­rint a világ leglátvá­nyosabb vízesés­rend­szere. A ha­tást csak fokozza, hogy a vízesések egy szub­tró­pusi esőerdő közepén talál­ha­tóak.
Délután kirán­dulás a világ leg­na­gyobb vízi­erő­mű­vé­hez, a Paraná folyóra felépült Itaipu-gáthoz a brazil – pa­rag­uay-i határon. A rövid film­vetítés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, valamint an­nak brazil és paraguay-i oldalán.

12. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro
Szabadidő, pihenés a szálloda úszó­me­den­cé­jénél, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, el­u­tazás Rio de Janeiróba. Érkezés után félnapos vá­ros­né­zés Rióban, Brazília leg­szebb váro­sában: Ipanema negyed, a favelák, a Rod­ri­go Freitas-tó stb. Láto­gatást teszünk a hi­he­tet­le­nül gaz­dag szubtró­pusi vege­tációt bemutató bota­ni­kus kertben, majd a Tijuca Nemzeti Parkon ke­resz­tül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fo­gas­ke­re­kűvel fel­e­melkedünk a Megváltó Krisztus szo­bor­hoz, amely a 710 m magas Corcovado-he­gyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copacabanán lévő szál­lo­dába (2 éj).

13. nap: Rio de Janeiro
A riói vá­ros­né­zés folytatása: Botafogo-öböl, Fla­men­go park, a belváros felhő­kar­co­lói, a modern ka­ted­rá­lis, Sambodromo stb. Ezután utazás kabinos drót­kö­tél­pályán a Guanabara-öböl bejárata mellett álló Ur­ca-hegyre, majd a Cukorsüveg-hegyre (Rio egyik leg­is­mer­tebb jelképe). A pano­ráma mindkét esetben le­nyű­göző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tart­ják sokan Riót a világ legszebb fekvésű vá­ro­sá­nak.

14. nap: Rio de Janeiro
Szabadidő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség egy sé­tát tenni Rio óváro­sában. A kora esti órákban transz­fer a riói repülőtérre, elutazás egy nyugat-eu­ró­pai átszállással Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Utazás: A Budapest – Santiago de Chile – Puerto Montt / Bariloche – Buenos Aires – Puerto I­gu­azu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, a prog­ra­mok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 12 éj­sza­ka jó 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­á­gyas, fürdő­szo­bás szobákban (3 éj Chilé­ben, 5 éj Ar­gen­tínában, 4 éj Brazíliában).

Ellátás: Büféreggeli (fakultatív félpanzió a 3., a 8. és a 9. nap kivételével).

Azon a 3 napon, amelyeken a félpanziós felár nem tar­tal­maz vacsorát, a fakultatív programok mindegyike tartalmaz főétkezést, és a ta­pasz­ta­la­tok alapján utasaink többsége részt vesz ezeken.

Időpontok, Részvételi díj
2016. febr. 23 - márc. 8.     1.095.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 161.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi közlekedést, a 12 éj­sza­kai szállást reg­ge­li­vel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt prog­ra­mo­kat be­lé­pőkkel, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket és a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tő­jét az in­du­lás­tól az érkezésig.

Félpanziós felár:  89.700 Ft (9 vacsora)
Egyágyas felár:  257.000 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…