Nagy perui körutazás - bolíviai és észak-perui kirándulással

A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisztázni. A siva­tagba rajzolt óriási geo­met­riai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 mé­te­resek...

 1. nap: Lima
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szál­lá­sunk Lima legelőkelőbb negyedében, Miraf­lo­res-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek
Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Park­ba. Hajó­kirán­dulás a Ballestas-szige­tekhez, a­hol ping­vi­nek, fókák és tengeri madarak ezre­iben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­buk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­vi­lágot bemu­tató helye). Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízve­ze­tékek
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisztázni. A siva­tagba rajzolt óriási geo­met­riai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 mé­te­resek. A Pána­merikai országút melletti kilá­tó­tor­ony­ból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de iga­zá­ból a vo­na­lak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgé­pekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 37.900 Ft (garantált in­du­lás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­ve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld a­lat­ti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tar­to­zó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a naz­cák építették véde­ke­zésül a siva­tagi éghajlat mi­at­ti állandó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút
Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli i­rány­ba a világ egyik leghí­re­sebb útvo­nalán, a Pán­a­me­ri­kai ország­úton, amely az ame­rikai konti­nen­sen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Út­köz­ben több­ször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, a­me­lye­ket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Ér­ke­zés Arequipába, Peru má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába, majd a szál­lo­dai szo­bák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lába­inál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falakkal kör­be­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, a­mely­nek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta i­dő­utazással ér fel. Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy A­re­quipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto ki­lá­tó­pont stb. Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő or­szág­ú­ton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Pu­no váro­sában (1 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Bolívia
Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-ta­von. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak ké­szí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak. Délután utazás autó­busszal a szom­szé­dos Bolí­vi­á­ba, szállás a fővárosban, La Pazban (2 éj).

7. nap: Tiwanaku, La Paz
Délelőtt látogatás a La Paz környéki Tiwanaku rom­vá­ros­ban, mely az egyik leg­je­len­tő­sebb inkák e­lőt­ti dél-amerikai civi­li­záció fővá­rosa volt. Délután vá­ros­né­zés La Pazban: indián piac, varázs­szerek pi­a­ca, fe­ren­ces temp­lom, ka­ted­rá­lis, parla­ment, Hold völ­gye stb.

8. nap: Katamarán a Titicaca-tavon, Nap­szi­get, Puno
Transzfer Chua kikötőjébe, onnan hajózás kata­ma­ránon a Titicaca-tavon. Bolí­viához tartozik a tó leg­ér­de­ke­sebb szigete, a Napsziget, amely egy ősi le­gen­da szerint az Inka Biro­dalom szülő­helye. Láto­ga­tás a szigeten: inka kori emlékek, nádhajó-ké­szí­tés bemu­ta­tója, kézműves központ, is­mer­ke­dés a külön­bö­ző láma­fé­lékkel stb. Kora délután érkezés Copacabana kikö­tő­jébe, át­ke­lés Peruba, majd to­vább­uta­zás a punói szál­lo­dába (1 éj).

9. nap: Sillustani, Andahuaylillas
Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Első prog­ramunk Sil­lus­tani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján ál­ló ősi, kerek alap­rajzú temet­ke­zési épít­mények Pe­ru leg­fon­tosabb törté­nelem előtti korból származó emlé­kei közé tartoznak. A kö­vet­ke­ző megállónk: An­da­hu­aylillas (bájos andesi falu, temp­lomában gyö­nyö­rű fest­mények). Szállás Cuzcóban (3 éj).

10. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyé­be, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba fo­lyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres in­di­án piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuz­có­ba rö­vid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Ma­chay (egy forrás fölé emelt kultikus építmény); Pu­ka Pukara (a vörös erőd); Sac­say­huamán (ci­ta­della Cuzco felett óriási épí­tő­kö­vekből). Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővá­rosa volt. Ma­nap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­da­gabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos é­pü­letekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a mű­kin­csekkel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

11. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirándulás pano­rámatetős vonattal Föl­dünk talán leglátvá­nyo­sabb romvá­ro­sába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A vég­ál­lo­más­tól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kis­bu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 mé­ter­rel feljebb lévő romte­rület bejá­ratához. A vad­re­gé­nyes hegy­csú­csok, a mélyen alattuk kanyargó Uru­bam­ba folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok lát­vá­nya min­den perui köru­tazás csúcs­pontját je­len­tik.

12. nap: Lima, Trujillo
Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­li­szában. E­lő­ször a gyarmati korból származó szép óvárost néz­zük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sír­ká­pol­nájával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő ne­gye­dével is­mer­kedünk (San Isidro és Miraflores ne­gye­dek). Ezután láto­gatást teszünk a híres Arany­mú­zeumban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fejlett a­rany­mű­ves­ségének alko­tásait mutatják be. Ezen kí­vül kerámiák, régészeti textí­liák, múmiák és fegy­ve­rek is látha­tóak. A késő délutáni órákban transz­fer a re­pü­lő­tér­re, majd to­vább­uta­zás Trujillóba, szál­lás (2 éj).

13. nap: Chan Chan, Huanchaco, Holdtemp­lom, Trujillo
Egész napos ba­ran­go­lás Trujillóban és kör­nyé­kén. Első programunk: Chan Chan, a világ leg­na­gyobb vá­lyog­ból készült romvá­ro­sának meg­te­kin­té­se (U­NES­CO vi­lág­örök­ség). A 20 négyzet­ki­lométer te­rü­letű város a Chimu Biro­dalom fővá­rosa volt, az in­kák 1470-ben foglalták el. Néhány évtizede egy ré­szét re­konst­ru­álták. A déli órákban ebéd és séta egy han­gu­la­tos óceán­parti halász­fa­luban, Hu­anc­hacóban. A falu nagy látvá­nyos­ságát a helyi nád­ból készült egy­sze­mé­lyes halász­csó­nakok je­len­tik (a halászok be­mu­ta­tót is tartanak). Észak-perui kirán­du­lásunk folyta­tá­saként a 290x210 méter alap­te­rü­letű Holdtemp­lomot nézzük meg, mely több mint 1000 éve 50 millió vályog­tég­lából épült (értékes falfest­mények). Ezután Trujillo bájos ó­vá­rosával ismer­ke­dünk, mely tele van gyönyörű, a gyar­ma­ti korból származó épüle­tekkel. Főtere sokak sze­rint Peru legszebb tere.

14. nap: Sipán, Amerika Tutankhamonja
Utazás a Pánamerikai ország­úton Peru legé­szakibb nagyvá­ro­sába, Chiclayóba. A közeli Sipán falu mel­lett, egy ősi vályog­pi­ra­misban fedezték fel 1987-ben egy moche ural­kodó érintetlen sírját. Ezt a világ ré­gé­szei a XX. század második leg­je­len­tő­sebb fel­fe­de­zé­sének tartják az egyip­tomi Tutankhamon fá­ra­ó sír­já­nak felfe­de­zése után. Az ásatási terület és a rekonst­ruk­ciók megte­kin­tését köve­tően Lam­bay­eque váro­sában meglá­to­gatjuk a 2002-ben megnyílt szu­per­modern múze­umot, mely a sír­e­gyüt­tesből elő­ke­rült temérdek kincset mutatja be rend­kívül látvá­nyos módon (sokan Dél-Amerika leg­jobb mú­ze­u­má­nak tart­ják). Ezután transzfer Chiclayo repülő­terére, elutazás Li­má­ba, transzfer a szállodába (1 éj).

15. nap: Lima
Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Ant­ro­pológiai Múzeum megte­kin­té­sével búcsúzunk Pe­ru­tól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­la­lását adja a Peruban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és il­luszt­rá­ci­ók segít­ségével. Késő délután transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyu­gat-európai átszállással Buda­pest­re.

16. nap:
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Utazás: A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Trujillo / Chiclayo – Lima – Budapest út­vo­na­lon me­net­rend szerinti repülőjáratokkal, Peruban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a Machu Picc­hu­hoz vo­nat­tal, Bolíviából Peruba katamaránon. (Meg­jegy­zés: Cuzcóban a turis­tá­kat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek ál­ta­lában nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy ma­gas­ság miatti alacsonyabb hő­mér­sékletek kö­vet­keztében erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás: 10 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj (Naz­cá­ban) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 éj (La Paz­ban) 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban.

Ellátás: Félpanzió – 14 büféreggeli, 14 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 15. napig – napi egy fő­ét­kezés).

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem i­gény­lik az utasok. A repülőjáraton a Limába ér­ke­zés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyanakkor a Limából való haza­uta­zás napján még egy e­bé­det biztosítunk utasainknak.

Időpontok, Részvételi díj
2016. ápr. 15-30.     1.224.000 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 212.000 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még változhat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a 3 belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a hajó­je­gyeket a Titicaca-tavon, a 14 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 14 főétkezést, a csomag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi ide­gen­vezetők és a Fehérvár Travel idegenvezetőjének költségeit.

Egyágyas felár:    239.500 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…