Peru - Az inkák öröksége

Hajókirándulás a Ballestas-szigetekhez, a­hol ping­vi­nek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is elő­buk­kan­hatnak ...

1. nap: Lima
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Limába, Peru főváro­sába. Érkezés helyi idő sze­rint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szál­lá­sunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mira­flo­res-ban talál­ható.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szi­ge­tek
Elutazás Limából autó­busszal a Csendes-óceán part­vo­nala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Park­ba. Hajókirándulás a Ballestas-szigetekhez, a­hol ping­vi­nek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szeren­csés esetben delfinek is elő­buk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­vi­lágot bemu­tató helye). Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Naz­cá­ba, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízve­ze­tékek
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisz­tázni. A sivatagba rajzolt ó­ri­ási geomet­riai alak­zatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kon­dor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 mé­te­resek. A Páname­rikai országút melletti ki­lá­tó­toronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de iga­zá­ból a vo­na­lak a leve­gőből tanul­má­nyoz­hatóak.
Fakultatív program: Repülés kisgé­pekkel a Nazca-vo­na­lak fölé Nazca város repülő­te­réről.
A fakultatív program ára: 37.900 Ft (garantált in­du­lás).
Délután lehe­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti víz­ve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld a­lat­ti csator­nákból álló rend­szert és a hozzájuk tar­to­zó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a naz­cák építették véde­ke­zésül a siva­tagi éghajlat mi­at­ti ál­lan­dó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút
Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli i­rány­ba a világ egyik leghí­re­sebb útvo­nalán, a Pán­a­merikai ország­úton, amely az ameri­kai konti­nen­sen talál­ható országok több­ségét össze­köti. Út­köz­ben több­ször keresz­tezünk termé­keny folyó­völ­gyeket, a­me­lyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­te­iről eredő folyók táp­lál­nak (fotó­szünetek). Ér­ke­zés Arequipába, Peru má­so­dik leg­na­gyobb váro­sá­ba, majd a szállodai szo­bák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fekszik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból szár­mazó emléke. A hatalmas (100 m x 200 m) terü­leten fekvő, magas falakkal kör­be­vett épü­let­együt­tes valóságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták szá­má­ra egyfajta i­dő­utazással ér fel. Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­kedik a csoport: ka­ted­rá­lis, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita temp­lom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Are­qu­ipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto ki­lá­tó­pont stb. Délután utazás az Arequipát Punóval össze­kötő or­szág­úton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes or­szág­út áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotó­szünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Pu­no váro­sában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Pu­no
Félnapos hajókirándulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-ta­von. Láto­gatás a nádból készült úszó szige­teken, is­mer­ke­dés az ott élő indi­ánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az ajándék­tárgyak ké­szí­tése, me­lye­ket a turis­táknak árulnak. A délutáni prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A kö­ze­li Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú te­met­ke­zési építmények Peru legfon­tosabb tör­té­nelem e­lőt­ti korból származó emlékei közé tar­toz­nak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas
Egész napos utazás autó­busszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Útközben a kö­vet­ke­ző ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy in­ka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lo­mában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuz­có­ban (3 éj).

8. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirándulás pano­rá­ma­tetős vonattal Föl­dünk talán leglátvá­nyosabb romváro­sába. A vonat gyö­nyö­rű andesi tájakon halad keresztül. A vég­ál­lomástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Ca­li­en­tes-ből kisbu­szokkal viszik a turis­tákat a 400 mé­ter­rel fel­jebb lévő romte­rület bejá­ra­tához. A vad­re­gé­nyes hegy­csú­csok, a mélyen alattuk kanyargó fo­lyó, a buja nö­vény­zet és a titokzatos inka romok lát­vá­nya minden pe­ru­i körutazás csúcs­pontját je­len­tik.

9. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völ­gyé­be, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba fo­lyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres indián pi­a­con (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuz­có­ba rö­vid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Mac­hay (egy forrás fölé emelt kultikus é­pít­mény); Pu­ka Pukara (a vörös erőd); Sa­csay­huamán (ci­ta­della Cuzco felett óriási épí­tő­kövekből). Cuzco az egykori Inka Biro­dalom fővá­rosa volt. Ma­nap­ság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leggaz­da­gabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­ke­ken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos é­pü­letekkel. A vá­ros­né­zés fény­pontjait a mű­kin­csek­kel teli ka­ted­rá­lis és az inkák egykori Nap­temp­lo­má­nak meg­te­kin­té­se jelentik.

10. nap: Lima
Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­li­szában. E­lő­ször a gyarmati korból szár­mazó szép óvárost néz­zük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, ka­ted­rá­lis (Pizarro sír­ká­polnájával), vá­ros­háza, Ferences kolostor a ka­ta­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő ne­gye­dével ismer­kedünk (San Isidro és Miraflores ne­gy­edek). Befe­je­zésül láto­gatást teszünk a híres A­rany­mú­ze­umban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak nagyon fej­lett arany­mű­ves­sé­gének al­ko­tásait mu­tat­ják be. Ezen kívül kerá­miák, régé­szeti tex­tí­liák, mú­mi­ák és fegyverek is látha­tóak. Szállás Li­má­ban (1 éj).

11. nap: Lima
Délelőtt sza­bad­idő Limában, majd a Régészeti és Ant­ro­pológiai Múzeum megte­kin­tésével búcsúzunk Pe­ru­tól. A múzeum nagy­szerű össze­fog­lalását adja a Pe­ru­ban látot­taknak, kiváló leletek, makettek és il­luszt­rá­ci­ók segít­sé­gével. Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyu­gat-európai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Utazás: A Budapest – Lima / Cuzco – Lima – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Pe­ru­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuz­có­ban a turistákat maximum 32-35 fős kis­bu­szokkal szállítják. Ezek általában nem lég­kon­dicio­náltak, de a nagy magasság miatti a­la­csonyabb hőmérsékletek következtében erre több­nyi­re nincs is szükség.)

Szállás: 8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2 éj­sza­ka (Naz­cá­ban) jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­á­gyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Ellátás: Félpanzió – 10 büféreggeli, 10 főétkezés (va­cso­ra vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy fő­ét­kezés).

Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­cso­ra, mert a tapasztalatok szerint ezt nem i­gény­lik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. U­gyan­ak­kor a Limából való haza­uta­zás napján még egy e­bé­det biztosítunk utasainknak.

Időpontok, Részvételi díjak
2016. márc. 14-25.     835.000 Ft + reptéri ill.
2016. márc. 29 - ápr. 9.     847.500 Ft + reptéri ill.

A reptéri illeték 2015 augusztusában kb. 173.500 Ft, de ez az összeg jegykiállításig még vál­toz­hat.

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autó­buszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éj­sza­kai szállást reggelivel, a 10 főétkezést, a csomag­hor­dást, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a he­lyi idegenvezetők és a Fehérvár Travel ide­gen­ve­ze­tőjének költségeit.

Egyágyas felár:    170.500 Ft
Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás: 450 Ft/nap

Kapcsolat

N-Tours Utazási Iroda

H-8500 Pápa, Fő u 4.

Telefon: +36 (70) 627 0067

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldalaink: www.utiguru.hu | www.ntours.hu

Skype: n.tours.utazasi.iroda

Fb közösségünk

Hírlevél

Értesüljön első kézből útjainkról!
Top
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a weboldalunk használatát, oldalunk Cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani. Kérjük kattintson az X-re! More details…